دستگاه دیاگ - عیب یاب خودرو - آموزش تخصصی دیاگ - فروش دیاگ - خرید دیاگ - اپدیت نرم افزار دیاگ - نمایندگی دیاگ طراح و تولید کننده تجهیزات تعمیرگاهی

کاتالوگ هوشمند نمای فنی خودرو

کاتالوگ هوشمند بخش های فنی خودرو همراه با توضیحات هر بخش در این بخش قابل استفاده میباشد

طرح فروش ویژه رایان صنعت

قابل توجه نمایندگان شرکت رایان صنعت ، جزئیات طرح را دقیق مطالعه کنید

لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

P0000 هيچ كد خطايي يافت نشد

P0001 مدار رگولاتور بنزين باز است

P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزين

P0003 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ منفی

P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ مثبت

P0005 مدار شير برقي قطع بنزين باز است

P0006 اتصال شير بر قي قطع بنزين با ولتاژ منفي

P0007 اتصال شير بر قي قطع بنزين با ولتاژ مثبت

P0008 ناتواني در کنتر ل قدرت موتور

P0009 ناتواني در کنتر ل قدرت موتور

P0010 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0011 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0012 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0013 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0014 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0015 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0016 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0017 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0018 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0019 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0020 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0021 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0022 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0023 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0024 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0025 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0026 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي

P0027 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي

P0028 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي

P0029 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي

P0030 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0031 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي

P0032 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت

P0033 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر

P0034 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با ولتاژ منفي

P0035 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با ولتاژ مثبت

P0036 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم

P0037 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ منفي

P0038 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت

P0039 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر يا سوپر شارژر

P0040 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن

P0041 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن

P0042 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0043 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي

P0000 هيچ كد خطايي يافت نشد

P0001 مدار رگولاتور بنزين باز است

P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزين

P0003 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ منفی

P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ مثبت

P0005 مدار شير برقي قطع بنزين باز است

P0006 اتصال شير بر قي قطع بنزين با ولتاژ منفي

P0007 اتصال شير بر قي قطع بنزين با ولتاژ مثبت

P0008 ناتواني در کنتر ل قدرت موتور

P0009 ناتواني در کنتر ل قدرت موتور

P0010 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0011 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0012 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0013 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0014 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0015 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0016 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0017 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0018 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0019 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي

P0020 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0021 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0022 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)

P0023 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0024 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0025 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)

P0026 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي

P0027 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي

P0028 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي

P0029 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي

P0030 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0031 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي

P0032 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت

P0033 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر

P0034 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با ولتاژ منفي

P0035 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با ولتاژ مثبت

P0036 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم

P0037 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ منفي

P0038 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت

P0039 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر يا سوپر شارژر

P0040 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن

P0041 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن

P0042 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0043 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي

P0044 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ مثبت

P0045 مدار شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر باز است

P0046 کار کرد نادرست مدار شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر

P0047 اتصال شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر با ولتاژ منفي

P0048 اتصال شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر با ولتاژ مثبت

P0049 سرعت بيش از اندازه توربين توربوشارژر يا سوپرشارژر

P0050 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0051 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي

P0052 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت

P0053 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0054 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم

P0055 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0056 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم

P0057 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ منفي

P0058 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت

P0059 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0060 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم

P0061 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0062 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0063 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي

P0064 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ مثبت

P0065 کار کرد نادرست انژکتور هوا

P0066 کار کرد نادرست انژکتور هوا يا اتصال با ولتاژ منفي

P0067 اتصال انژکتور هوا با ولتاژ مثبت

P0068 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور مف ( حجم هوا ) يا سنسور دريچه گاز

P0069 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا

P0070 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون

P0071 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون

P0072 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون

P0073 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون

P0074 نوسان در مدار سنسور دماي هواي بيرون

P0075 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي

P0076 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ منفي

P0077 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ مثبت

P0078 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خروجي گاز

P0079 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ منفي

P0080 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ مثبت

P0081 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي

P0082 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ منفي

P0083 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ مثبت

P0084 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خروجي گاز

P0085 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ منفي

P0086 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ مثبت

P0087 فشار پايين ريل سوخت

P0088 فشار بالاي ريل سوخت

P0089 کارکرد نادرست رگولاتور شماره يک فشار سوخت

P0090 مدار رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت باز است

P0091 اتصال رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت با زمين

P0092 اتصال رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت با ولتاز مثبت

P0093 نشتي بزرگ در سوخت رساني

P0094 نشتي کوچک در سوخت رساني

P0095 كاركرد نادرست مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي

P0096 كاركرد نادرست مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي

P0097 اتصال حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي با ولتاژ منفي ورودي

P0098 اتصال حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي با ولتاژ مثبت ورودي

P0099 نوسان در مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي

P0100 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )

P0101 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )

P0102 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )

P0103 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )

P0104 نوسان مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )

P0105 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )

P0106 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )

P0107 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )

P0108 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )

P0109 نوسان در مدار سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )

P0110 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي

P0111 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي

P0112 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي

P0113 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي

P0114 نوسان در مدار حسگر دماي هواي ورودي

P0115 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور

P0116 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور

P0117 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور

P0118 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور

P0119 نوسان در مدار دماسنج آب رادياتور

P0120 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - كاركرد نادرست مدار

P0121 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0122 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)

P0123 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - داده ي ورودي بزرگ (قوي)

P0124 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - نوسان در مدار

P0125 دماي كمتر از اندازه ي خنك كننده (آب رادياتور) براي پايش مدار-بسته ي سوخت

P0126 دماي كمتر از اندازه ي خنك كننده (آب رادياتور) براي كاركرد پايدار

P0127 دماي بيش از اندازه ي هواي ورودي

P0128 ترموستات خنك كننده (آب رادياتور) - دماي خنك كننده (آب رادياتور) پايينتر از دماي تنظيم كنندگي ترموستات

P0129 فشار بارومتري پايينتر از اندازه

P0130 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1 - كاركرد نادرست مدار

P0131 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ پايين

P0132 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ بالا

P0133 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1

P0134 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1

P0135 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0136 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - كاركرد نادرست مدار

P0137 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ پايين

P0138 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ بالا

P0139 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - عکس العمل آهسته

P0140 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - فعالیتی دیده نمی شود

P0141 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن دوم

P0142 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن سوم

P0143 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ پايين

P0144 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ بالا

P0145 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - عکس العمل آهسته

P0146 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - فعالیتی دیده نمی شود

P0147 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0148 خطاي انتقال بنزين

P0149 خطاي زمانبندي انتقال بنزين

P0150 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2 - كاركرد نادرست مدار

P0151 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ پايين

P0152 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ بالا

P0153 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2

P0154 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2

P0155 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول

P0156 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - كاركرد نادرست مدار

P0157 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ پايين

P0158 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ بالا

P0159 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - عکس العمل آهسته

P0160 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - فعالیتی دیده نمی شود

P0161 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم

P0162 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - كاركرد نادرست مدار

P0163 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ پايين

P0164 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ بالا

P0165 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - عکس العمل آهسته

P0166 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - فعالیتی دیده نمی شود

P0167 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم

P0168 دماي سوخت بسيار بالا است

P0169 ترکيب نادرست بنزين

P0170 کارکرد نادرست زمانبندي پاشش ( اي سي يو نمي تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نمايد)

P0171 شناسايي مقدار زيادي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )

P0172 شناسايي مقدار کمي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )

P0173 کارکرد نادرست زمانبندي پاشش ( اي سي يو نمي تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نمايد)

P0174 شناسايي مقدار زيادي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )

P0175 شناسايي مقدار کمي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )

P0176 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها

P0177 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها

P0178 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها

P0179 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها

P0180 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0181 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0182 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0183 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0184 نوسان در مدار سنسور دماي بنزين

P0185 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0186 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0187 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0188 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين

P0189 نوسان در مدار سنسور دماي بنزين

P0190 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين

P0191 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين

P0192 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين

P0193 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين

P0194 نوسان در مدار سنسور فشار بنزين

P0195 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور

P0196 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور

P0197 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور

P0198 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور

P0199 نوسان در مدار سنسور دماي روغن موتور

P0200 کاركرد نادرست مدار انژكتور

P0201 کاركرد نادرست مدار انژكتور 1

P0202 کاركرد نادرست مدار انژكتور 2

P0203 کاركرد نادرست مدار انژكتور 3

P0204 کاركرد نادرست مدار انژكتور 4

P0205 کاركرد نادرست مدار انژكتور 5

P0206 کاركرد نادرست مدار انژكتور 6

P0207 کاركرد نادرست مدار انژكتور 7

P0208 کاركرد نادرست مدار انژكتور 8

P0209 کاركرد نادرست مدار انژكتور 9

P0210 کاركرد نادرست مدار انژكتور 10

P0211 کاركرد نادرست مدار انژكتور 11

P0212 کاركرد نادرست مدار انژكتور 12

P0213 كاركرد نادرست مدار انژكتور کمکي شماره ي 1 ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسيار سرد )

P0214 كاركرد نادرست مدار انژكتور کمکي شماره ي 2 ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسيار سرد )

P0215 كاركرد نادرست مدار شير برقي قطع بنزين

P0216 كاركرد نادرست مدار پاشش بنزين

P0217 داغ شدن بيش از اندازه ي موتور

P0218 دماي بيش از اندازه ي گير بکس اتو ماتيک

P0219 دور موتور بيش از اندازه

P0220 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - كاركرد نادرست مدار

P0221 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0222 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)

P0223 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - داده ي ورودي بزرگ (قوي)

P0224 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - نوسان در مدار

P0225 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - كاركرد نادرست مدار

تهیه و تنطیم : واحد فنی و مهندسی شرکت رایان صنعت

P0226 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0227 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)

P0228 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - داده ي ورودي بزرگ (قوي)

P0229 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - نوسان در مدار

P0230 كاركرد نادرست مدار رله ي پمپ بنزين

P0231 اتصال رله ي پمپ بنزين با ولتاژ منفي

P0232 اتصال رله ي پمپ بنزين با ولتاژ مثبت

P0233 نوسان در مدار رله ي پمپ بنزين

P0234 سوپرشارژر, وضعيت تقويت موتور - تجاوز از اندازه ي مجاز

P0235 حسگر A فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - كاركرد نادرست مدار

P0236 حسگر A فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0237 حسگر فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)

P0238 حسگر A فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي بزرگ (قوي)

P0239 حسگر فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - كاركرد نادرست مدار

P0240 حسگر B فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0241 حسگر B فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)

P0242 حسگر B فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي بزرگ (قوي)

P0243 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -كاركرد نادرست مدار

P0244 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0245 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با منفي

P0246 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با مثبت

P0247 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -نارسايي مدار

P0248 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر

P0249 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با منفي

P0250 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با مثبت

P0251 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )

P0252 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )

P0253 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ منفي

P0254 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ مثبت

P0255 نوسان در مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )

P0256 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )

P0257 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )

P0258 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ منفي

P0259 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ مثبت

P0260 پايشگر B اندازه گيري سوخت در تلمبه ي پاشش, بادامك\روتور\انژكتور-نوسان در مدار

P0261 اتصال انژكتور شماره ي 1 با ولتاژ منفي

P0262 اتصال انژكتور شماره ي 1 با ولتاژ مثبت

P0263 کارکرد نا درست سيلندر 1 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0264 اتصال انژكتور شماره ي 2 با ولتاژ منفي

P0265 اتصال انژكتور شماره ي 2 با ولتاژ مثبت

P0266 کارکرد نا درست سيلندر 2 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0267 اتصال انژكتور شماره ي 3 با ولتاژ منفي

P0268 اتصال انژكتور شماره ي 3 با ولتاژ مثبت

P0269 کارکرد نا درست سيلندر 3 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0270 اتصال انژكتور شماره ي 4 با ولتاژ منفي

P0271 اتصال انژكتور شماره ي 4 با ولتاژ مثبت

P0272 کارکرد نا درست سيلندر 4 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0273 اتصال انژكتور شماره ي 5 با ولتاژ منفي

P0274 اتصال انژكتور شماره ي 5 با ولتاژ مثبت

P0275 کارکرد نا درست سيلندر 5 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0276 اتصال انژكتور شماره ي 6 با ولتاژ منفي

P0277 اتصال انژكتور شماره ي 6 با ولتاژ مثبت

P0278 کارکرد نا درست سيلندر 6 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0279 اتصال انژكتور شماره ي 7 با ولتاژ منفي

P0280 اتصال انژكتور شماره ي 7 با ولتاژ مثبت

P0281 کارکرد نا درست سيلندر 7 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0282 اتصال انژكتور شماره ي 8 با ولتاژ منفي

P0283 اتصال انژكتور شماره ي 8 با ولتاژ مثبت

P0284 کارکرد نا درست سيلندر 8 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0285 اتصال انژكتور شماره ي 9 با ولتاژ منفي

P0286 اتصال انژكتور شماره ي 9 با ولتاژ مثبت

P0287 کارکرد نا درست سيلندر 9 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0288 اتصال انژكتور شماره ي 10 با ولتاژ منفي

P0289 اتصال انژكتور شماره ي 10 با ولتاژ مثبت

P0290 کارکرد نا درست سيلندر 10 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0291 اتصال انژكتور شماره ي 11 با ولتاژ منفي

P0292 اتصال انژكتور شماره ي 11 با ولتاژ مثبت

P0293 کارکرد نا درست سيلندر 11 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0294 اتصال انژكتور شماره ي 12 با ولتاژ منفي

P0295 اتصال انژكتور شماره ي 12 با ولتاژ مثبت

P0296 کارکرد نا درست سيلندر 12 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )

P0297 سرعت بيش از اندازه ي خودرو

P0298 دماي بيش از اندازه ي روغن موتور

P0299 توربوشارژر\سوپرشارژر - تقويت ضعيف

P0300 احتراق ناقص در يك يا چند سيلندر

P0301 احتراق ناقص در سيلندر 1

P0302 احتراق ناقص در سيلندر 2

P0303 احتراق ناقص در سيلندر 3

P0304 احتراق ناقص در سيلندر 4

P0305 احتراق ناقص در سيلندر 5

P0306 احتراق ناقص در سيلندر 6

P0307 احتراق ناقص در سيلندر 7

P0308 احتراق ناقص در سيلندر 8

P0309 احتراق ناقص در سيلندر 9

P0310 احتراق ناقص در سيلندر 10

P0311 احتراق ناقص در سيلندر 11

P0312 احتراق ناقص در سيلندر 12

P0313 احتراق ناقص بدليل کم بودن سطح سوخت

P0314 احتراق ناقص در يک يا چند سيلندر

P0315 کارکرد نادرست سيستم موقعيت ميل لنگ بدليل عدم يادگيري

P0316 احتراق ناقص در هنگام آغاز به كار (استارت) ( در هزار بار چرخش اوليه )

P0317 سخت افزار راه سنگلاخ پيدا نشد

P0318 كاركرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخي

P0319 كاركرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخي

P0320 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور

P0321 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور

P0322 از سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور سيگنالي در يافت نمي شود

P0323 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور

P0324 عملکرد نا درست سيستم ضربه ( ناک سنسور )

P0325 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )

P0326 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )

P0327 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 1 ( ناک سنسسور )

P0328 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )

P0329 نوسان در مدار سنسور ضربه 1 ( ناک سنسسور )

P0330 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )

P0331 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )

P0332 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )

P0333 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )

P0334 نوسان در مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )

P0335 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0336 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0337 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0338 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0339 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0340 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0341 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0342 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0343 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0344 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0345 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0346 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0347 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0348 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0349 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0350 کارکرد نادرست مدار کويل

P0351 کارکرد نادرست مدار کويل

P0352 کارکرد نادرست مدار کويل

P0353 کارکرد نادرست مدار کويل

P0354 کارکرد نادرست مدار کويل

P0355 کارکرد نادرست مدار کويل

P0356 کارکرد نادرست مدار کويل

P0357 کارکرد نادرست مدار کويل

P0358 کارکرد نادرست مدار کويل

P0359 کارکرد نادرست مدار کويل

P0360 کارکرد نادرست مدار کويل

P0361 کارکرد نادرست مدار کويل

P0362 کارکرد نادرست مدار کويل

P0363 احتراق ناقص بعلت نبود فشار بنزين

P0364 رزرو شده

P0365 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0366 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0367 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ منفي

P0368 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ مثبت

P0369 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0370 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0371 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0372 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0373 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0374 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0375 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0376 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0377 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0378 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0379 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ

P0380 کار کرد نادرست گرمكن سوخت

P0381 كاركرد نادرست مدار چراغ هشدار گرمكن

P0382 کار کرد نادرست گرمكن سوخت

P0383 اتصال واحد كنترل گرمكن سوخت با ولتاژ منفي

P0384 اتصال واحد كنترل گرمكن سوخت با ولتاژ مثبت

P0385 كاركرد نادرست مدار حسگر B جايگيري ميل لنگ

P0386 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0387 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0388 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0389 نوسان مدار سنسور موقعيت ميل لنگ

P0390 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0391 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0392 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ منفي

P0393 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ مثبت

P0394 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )

P0400 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق

P0401 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق

P0402 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق

P0403 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق

P0404 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق

P0405 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي

P0406 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي

P0407 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي

P0408 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي

P0409 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق

P0410 كاركرد نادرست سيستم پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0411 كاركرد نادرست مدار سيستم پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0412 كاركرد نادرست مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0413 مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي ) باز است

P0414 اتصال کوتاه شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0415 كاركرد نادرست مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0416 مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي ) باز است

P0417 اتصال کوتاه شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0418 كاركرد نادرست مدار رله ي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0419 كاركرد نادرست مدار رله ي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )

P0420 كاركرد نادرست منبع کاتاليز

P0421 كاركرد نادرست گرمکن منبع کاتاليز

P0422 كاركرد نادرست منبع کاتاليز

P0423 كاركرد نادرست گرمکن منبع کاتاليز

P0424 كاركرد نادرست گرمکن منبع کاتاليز

P0425 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0426 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0427 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0428 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0429 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز

P0430 كاركرد نادرست منبع کاتاليز

P0431 كاركرد نادرست منبع کاتاليز

P0432 كاركرد نادرست منبع کاتاليز

P0433 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز

P0434 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز

P0435 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0436 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0437 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0438 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز

P0439 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز

P0440 کارکرد نادرست کنيستر

P0441 کارکرد نادرست کنيستر

P0442 احتمال نشتي در منبع کنيستر

P0443 كاركرد نادرست مدار شيربرقي كانيستر

P0444 مدار شير برقي كانيستر باز است

P0445 اتصال کوتاه شير برقي كانيستر

P0446 كاركرد نادرست مدار شيربرقي كانيستر

P0447 مدار شير برقي كانيستر باز است

P0448 اتصال کوتاه شير برقي كانيستر

P0449 كاركرد نادرست مدار شيربرقي كانيستر

P0450 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر

P0451 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر

P0452 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر

P0453 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر

P0454 نوسان در مدار سنسور فشار منبع کانيستر

P0455 احتمال نشتي زياد در منبع کانيستر

P0456 احتمال نشتي خيلي کم در منبع کانيستر

P0457 احتمال نشتي در منبع کانيستر (نبود درب فيلتر)

P0458 اتصال مدار شير برقي کنيستر

P0459 اتصال مدار شير برقي کنيستر با ولتاژ مثبت

P0460 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزين

P0461 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزين

P0462 اتصال سنسور سطح بنزين با ولتاژ منفي

P0463 اتصال سنسور سطح بنزين با ولتاژ مثبت

P0464 نوسان در مدار سنسور سطح بنزين

P0465 کارکرد نادرست سنسور جريان کانيستر

P0466 کارکرد نادرست سنسور جريان کانيستر

P0467 اتصال سنسور جريان کانيستر با ولتاژ منفي

P0468 اتصال سنسور جريان کانيستر با ولتاژ مثبت

P0469 نوسان در سنسور جريان کانيستر

P0470 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز

P0471 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز

P0472 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)

P0473 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)

P0474 نوسان در مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز

P0475 کارکرد نادرست مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز

P0476 کارکرد نادرست مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز

P0477 اتصال مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)

P0478 اتصال مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)

P0479 نوسان در مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز

P0480 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور - شماره 1

P0481 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور - شماره 2

P0482 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور - شماره 3

P0483 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور

P0484 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور

P0485 کارکرد نادرست اتصال مدار فن خنک کننده رادياتور

P0486 حسگر B جايگيري شير بازيافت گازهاي خروجي فرآيند احتراق -كاركرد نادرست مدار

P0487 کارکرد نادرست سيستم منبع کاتاليزور مرتبط با دريچه گاز

P0488 کارکرد نادرست سيستم منبع کاتاليزور مرتبط با دريچه گاز

P0489 اتصال مدار سيستم منبع کاتاليزور با (ولتاژ منفي)

P0490 اتصال مدار سيستم منبع کاتاليزور با (ولتاژ مثبت)

P0491 کارکرد نادرست سيستم پمپ هواي دوم مرطبت با منبع کتاليزور

P0492 کارکرد نادرست سيستم پمپ هواي دوم مرطبت با منبع کتاليزور

P0493 کارکرد نادرست دور موتور فن رادياتور

P0494 کارکرد نادرست دور موتور فن رادياتور (دور پائين)

P0495 کارکرد نادرست دور موتور فن رادياتور (دور بالا)

P0496 کارکرد نادرست سيستم کنيستر

P0497 کارکرد نادرست سيستم کنيستر

P0498 اتصال مدار سيستم کنيستر , مجراي کنترل با ولتاژ منفي

P0499 اتصال مدار سيستم کنيستر , مجراي کنترل با ولتاژ مثبت

P0500 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو

P0501 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو

P0502 اتصال مدار سنسور سرعت خودرو با ولتاژ منفي

P0503 نوسان در مدار سنسور سرعت خودرو

P0504 کارکرد نادرست فشنگي ترمز

P0505 کارکرد نادرست استپرموتور

P0506 کارکرد نادرست استپرموتور

P0507 کارکرد نادرست استپرموتور

P0508 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ منفي

P0509 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ مثبت

P0510 كاركرد نادرست مدار فشنگي بسته شدن دريچه گاز

P0511 كاركرد نادرست مدار استپرموتور

P0512 کارکرد نادرست مدار استارت

P0513 کليد تعريف نشده

P0514 کارکرد نادرست سنسور دماي باطري

P0515 کارکرد نادرست سنسور دماي باطري

P0516 اتصال سنسور دماي باطري با ولتاژ منفي

P0517 اتصال سنسور دماي باطري با ولتاژ مثبت

P0518 نوسان در مدار استپرموتور

P0519 كاركرد نادرست مدار استپرموتور

P0520 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن

P0521 كاركرد نادرست مدارسنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن

P0522 ولتاژ پايين سنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن

P0523 ولتاژ بالا سنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن

P0524 فشار کم روغن موتور

P0525 عملکرد نادرست کوروز کنترل

P0526 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور

P0527 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور

P0528 غير فعال بودن مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور

P0529 نوسان در مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور

P0530 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر

P0531 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر

P0532 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ منفي

P0533 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ مثبت

P0534 شارژ کولر تهويه مطبوع تمام شده است

P0535 کارکرد نادرست سنسور دماي کولر

P0536 کارکرد نادرست سنسور دماي کولر

P0537 اتصال مدار سنسور دماي کولر با ولتاژ منفي

P0538 اتصال مدار سنسور دماي کولر با ولتاژ مثبت

P0539 نوسان در مدار سنسور دماي کولر

P0540 كاركرد نادرست مدار گرم کن هواي ورودي موتور

P0541 اتصال مدار گرم کن هواي ورودي موتور با ولتاژ منفي

P0542 اتصال مدار گرم کن هواي ورودي موتور با ولتاژ مثبت

P0543 مدارگرم کن هواي ورودي موتور باز مي باشد

P0544 کارکرد نادرست سنسور دماي هواي خروجي موتور

P0545 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ منفي

P0546 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ مثبت

P0547 کارکرد نادرست سنسور دماي هواي خروجي موتور

P0548 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ منفي

P0549 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ مثبت

P0550 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هيدروليک

P0551 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هيدروليک

P0552 اتصال مدار سنسور فشار روغن هيدروليک با ولتاژ منفي

P0553 اتصال مدار سنسور فشار روغن هيدروليک با ولتاژ مثبت

P0554 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هيدروليک

P0555 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز

P0556 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز

P0557 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز منفي

P0558 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز مثبت

P0559 حسگر فشار تقويت كننده ي ترمز - نوسان در مدار

P0560 نادرست بودن ولتاژ باطري

P0561 نوسان در ولتاژ باطري

P0562 ضعيف بودن ولتاژ باطري

P0563 بالا بودن ولتاژ باطري

P0564 سامانه ي پايش رانندگي با سرعت ثابت, ورودي A كليد چند كاره -كاركرد نادرست مدار

P0565 کارکرد نادرست سوئيچ روشن کوروز کنترل

P0566 کارکرد نادرست سوئيچ خاموش کوروز کنترل

P0567 کارکرد نادرست سوئيچ RESUME کوروز کنترل

P0568 کارکرد نادرست سوئيچ SET کوروز کنترل

P0569 کارکرد نادرست سوئيچ COAST کوروز کنترل

P0570 کارکرد نادرست سوئيچ APP سنسور کوروز کنترل

P0571 کارکرد نادرست فشنگي ترمز با کوروز کنترل

P0572 اتصال مدار فشنگي ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفي

P0573 اتصال مدار فشنگي ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفي

P0574 کارکرد نادرست سنسور کوروز کنترل به دليل دريافت سرعت بالا

P0575 کارکرد نادرست ورودي سنسور کوروز کنترل

P0576 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ منفي

P0577 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ مثبت

P0578 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل

P0579 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل

P0580 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل

P0581 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل

P0582 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0583 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0584 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0585 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0586 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0587 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0588 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0589 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0590 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0591 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0592 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0593 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0594 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0595 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0596 کارکرد نادرست کروز گنترل

P0597 اتصال مدار کارکرد نادرست سيستم گرمکن ترموستات باز است

P0598 اتصال مدار کارکرد نادرست سيستم گرمکن ترموستات با ولتاژ منفي

P0599 اتصال مدار کارکرد نادرست سيستم گرمکن ترموستات با ولتاژ مثبت

P0600 کارکرد نادرست شبکه کن

P0601 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0602 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0603 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0604 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0605 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0606 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0607 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0608 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0609 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0610 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0611 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0612 خطاي داخلي اي سي يو موتور

P0613 خطاي داخلي اي سي يو گير بوکس اتوماتيک

P0614 اي سي يو موتور و اي سي يو گير بوکس اتوماتيک با هم هماهنگ نيستند

P0615 كاركرد نادرست مدار رله ي استارتر

P0616 اتصال رله ي استارتر با ولتاژ منفي

P0617 اتصال رله ي استارتر با ولتاژ مثبت

P0618 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت

P0619 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت

P0620 كاركرد ناطلوب ژنراتور مدار کنترل

________________________________________

Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل / باز کردن

P0002 P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance دوره رگلاتور سوخت کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0003 P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل کم

P0004 P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل بالا

P0005 P0005 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit/Open سوخت شیر Shutoff "" مدار کنترل / باز کردن

P0006 P0006 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit Low سوخت شیر Shutoff "" مدار کنترل کم

P0007 P0007 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit High سوخت شیر Shutoff "" مدار کنترل بالا

تهیه و تنطیم: واحد فنی و مهندسی رایان صنعت

P0008 P0008 Engine Position System Performance موتور و موقعیت کارایی سیستم

P0009 P0009 Engine Position System Performance موتور و موقعیت کارایی سیستم

P0010 P0010 "A" Camshaft Position Actuator Circuit "" میل بادامک و موقعیت مدار خشاب

P0011 P0011 "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد

P0012 P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - Retarded

P0013 P0013 "B" Camshaft Position - Actuator Circuit "ب" و موقعیت میل بادامک — مدار خشاب

P0014 P0014 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "ب" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد

P0015 P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "ب" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - Retarded

P0016 P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت

P0017 P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت

P0018 P0018 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت

P0019 P0019 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت

P0020 P0020 "A" Camshaft Position Actuator Circuit "" میل بادامک و موقعیت مدار خشاب

P0*** P0*** "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد

P0022 P0022 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - Retarded

P0023 P0023 "B" Camshaft Position - Actuator Circuit "ب" و موقعیت میل بادامک — مدار خشاب

P0024 P0024 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "ب" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد

P0025 P0025 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "ب" میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش - Retarded

P0026 P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance مصرف شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد

P0027 P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance اگزوز شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد

P0028 P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance مصرف شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد

P0029 P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance اگزوز شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد

P0030 P0030 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل

P0031 P0031 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم

P0032 P0032 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا

P0033 P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل

P0034 P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل کم

P0035 P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل بالا

P0036 P0036 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل

P0037 P0037 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم

P0038 P0038 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا

P0039 P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر گذر شیر کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0040 P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک 1 سنسور 1 / 2 بانک حسگر 1

P0041 P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک 1 سنسور 2 / 2 بانک سنسور 2

P0042 P0042 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل

P0043 P0043 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم

P0044 P0044 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا

P0045 P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن

P0046 P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد

P0047 P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P0048 P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P0049 P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed توربو / سوپر شارژر توربین Overspeed

P0050 P0050 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل

P0051 P0051 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم

P0052 P0052 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا

P0053 P0053 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری

P0054 P0054 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری

P0055 P0055 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری

P0056 P0056 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل

P0057 P0057 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم

P0058 P0058 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا

P0059 P0059 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری

P0060 P0060 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری

P0061 P0061 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری

P0062 P0062 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل

P0063 P0063 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم

P0064 P0064 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا

P0065 P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance هوا کمک انژکتور برد کنترل / عملکرد

P0066 P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low هوا کمک انژکتور مدار کنترل یا مدار پایین

P0067 P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High هوا کمک انژکتور مدار کنترل بالا

P0068 P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation نقشه / MAF — ارتباط و موقعیت دریچه گاز

P0069 P0069 Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation فشار منیفولد مطلق — ارتباط فشار هوا

P0070 P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit محیط هوا مدار سنسور دما

P0071 P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance محیط هوا برد سنسور دما / عملکرد

P0072 P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low محیط مدار سنسور دمای هوا پایین

P0073 P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High محیط هوا مدار سنسور دما بالا

P0074 P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent محیط هوا مدار سنسور دما متناوب

P0075 P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی

P0076 P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P0077 P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P0078 P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی

P0079 P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P0080 P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P0081 P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی

P0082 P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P0083 P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P0084 P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی

P0085 P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P0086 P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P0087 P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low ریل سوخت / فشار سیستم — بیش از حد کم

P0088 P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High ریل سوخت / فشار سیستم — بیش از حد بالا

P0089 P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance رگلاتور فشار سوخت 1 عملکرد

P0090 P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit رگلاتور فشار سوخت 1 مدار کنترل

P0091 P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low رگلاتور فشار سوخت پایین مدار کنترل 1

P0092 P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High رگلاتور فشار سوخت 1 مدار کنترل بالا

P0093 P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak سیستم سوخت نشت شناسایی — نشت بزرگ

P0094 P0094 Fuel System Leak Detected - Small Leak سیستم سوخت نشت شناسایی — نشت کوچک

P0095 P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 2

P0096 P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance مصرف درجه حرارت هوا سنسور 2 مدار برد / عملکرد

P0097 P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low مصرف درجه حرارت هوا سنسور 2 مدار پایین

P0098 P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High درجه حرارت هوا مصرف مدار سنسور 2 عالی

P0099 P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار متناوب 2 / نامنظم

P0100 P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit جرم یا حجم جریان هوا مدار

P0101 P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance جرم یا حجم جریان هوا برد مدار / عملکرد

P0102 P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input جرم یا حجم هوا مدار جریان ورودی کم

P0103 P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input جرم یا حجم جریان ورودی هوا مدار بالا

P0104 P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent جرم یا حجم هوا مدار جریان متناوب

P0105 P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit فشار منیفولد مطلق / مدار فشار هوا

P0106 P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار برد مدار / عملکرد

P0107 P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار ورودی مدار پایین

P0108 P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار ورودی مدار بالا

P0109 P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent فشار منیفولد مطلق / مدار فشار سنج فشار متناوب

P0110 P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 1

P0111 P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 1 محدوده / عملکرد

P0112 P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low مصرف درجه حرارت هوا سنسور 1 مدار کم

P0113 P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 1 بالا

P0114 P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent مصرف درجه حرارت هوا سنسور 1 مدار متناوب

P0115 P0115 Engine Coolant Temperature Circuit موتور مدار دما Coolant

P0116 P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance موتور Coolant برد مدار دما / عملکرد

P0117 P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low موتور مدار دما Coolant کم

P0118 P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High موتور مدار دما Coolant بالا

P0119 P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent موتور مدار دما Coolant متناوب

P0120 P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار

P0121 P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" برد مدار / عملکرد

P0122 P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار پایین

P0123 P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار بالا

P0124 P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار متناوب

P0125 P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control دما کافی نیست Coolant برای کنترل حلقه بسته سوخت

P0126 P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation دما کافی نیست Coolant برای عملیات پایدار

P0127 P0127 Intake Air Temperature Too High درجه حرارت هوا مصرف بیش از حد بالا

P0128 P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) ترموستات Coolant (درجه حرارت Coolant در زیر دمای تنظیم ترموستات)

P0129 P0129 Barometric Pressure Too Low فشار هوا خیلی پایین

P0130 P0130 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار

P0131 P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم

P0132 P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا

P0133 P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته

P0134 P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی

P0135 P0135 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری

P0136 P0136 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار

P0137 P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم

P0138 P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا

P0139 P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته

P0140 P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی

P0141 P0141 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری

P0142 P0142 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار

P0143 P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم

P0144 P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا

P0145 P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته

P0146 P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی

P0147 P0147 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری

P0148 P0148 Fuel Delivery Error خطا در تحویل سوخت

P0149 P0149 Fuel Timing Error خطا در زمان بندی سوخت

P0150 P0150 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار

P0151 P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم

P0152 P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا

P0153 P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته

P0154 P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی

P0155 P0155 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری

P0156 P0156 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار

P0157 P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم

P0158 P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا

P0159 P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته

P0160 P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی

P0161 P0161 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری

P0162 P0162 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار

P0163 P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم

P0164 P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا

P0165 P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته

P0166 P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی

P0167 P0167 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری

P0168 P0168 Fuel Temperature Too High درجه حرارت سوخت بیش از حد بالا

P0169 P0169 Incorrect Fuel Composition نادرست سوخت ترکیب

P0170 P0170 Fuel Trim سوخت اصلاح

P0171 P0171 System Too Lean سیستم خیلی ناب

P0172 P0172 System Too Rich سیستم خیلی غنی

P0173 P0173 Fuel Trim سوخت اصلاح

P0174 P0174 System Too Lean سیستم خیلی ناب

P0175 P0175 System Too Rich سیستم خیلی غنی

P0176 P0176 Fuel Composition Sensor Circuit سوخت ترکیب مدار سنسور

P0177 P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance سوخت ترکیب سنسور برد مدار / عملکرد

P0178 P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low سوخت ترکیب مدار سنسور کم

P0179 P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High سوخت ترکیب مدار سنسور بالا

P0180 P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit درجه حرارت سوخت سنسور مدار

P0181 P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance درجه حرارت سوخت سنسور برد مدار / عملکرد

P0182 P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low درجه حرارت سوخت سنسور مدار پایین

P0183 P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High درجه حرارت سوخت سنسور مدار بالا

P0184 P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent درجه حرارت سوخت سنسور مدار متناوب

P0185 P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit سوخت سنسور دما ب مدار

P0186 P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance سوخت سنسور دما ب برد مدار / عملکرد

P0187 P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low سوخت سنسور دما مدار ب کم

P0188 P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High سوخت سنسور دما مدار ب بالا

P0189 P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent سوخت سنسور دما ب مدار متناوب

P0190 P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit سوخت راه آهن فشار مدار سنسور

P0191 P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance سوخت راه آهن برد مدار سنسور فشار / عملکرد

P0192 P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low سوخت راه آهن مدار سنسور فشار پایین

P0193 P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High سوخت راه آهن مدار سنسور فشار بالا

P0194 P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent سوخت راه آهن مدار سنسور فشار متناوب

P0195 P0195 Engine Oil Temperature Sensor موتور سنسور دمای روغن

P0196 P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance روغن موتور درجه حرارت محدوده حسگر / عملکرد

P0197 P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low موتور سنسور دمای روغن کم

P0198 P0198 Engine Oil Temperature Sensor High موتور سنسور دمای روغن بالا

P0199 P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent موتور سنسور دمای روغن متناوب

P0200 P0200 Injector Circuit/Open مدار انژکتور / باز کردن

P0201 P0201 Injector Circuit/Open - Cylinder 1 مدار انژکتور / باز کردن — 1 سیلندر

P0202 P0202 Injector Circuit/Open - Cylinder 2 مدار انژکتور / باز کردن — 2 سیلندر

P0203 P0203 Injector Circuit/Open - Cylinder 3 مدار انژکتور / باز کردن — 3 سیلندر

P0204 P0204 Injector Circuit/Open - Cylinder 4 مدار انژکتور / باز کردن — 4 سیلندر

P0205 P0205 Injector Circuit/Open - Cylinder 5 مدار انژکتور / باز — 5 سیلندر

P0206 P0206 Injector Circuit/Open - Cylinder 6 مدار انژکتور / باز — 6 سیلندر

P0207 P0207 Injector Circuit/Open - Cylinder 7 مدار انژکتور / باز کردن — سیلندر 7

P0208 P0208 Injector Circuit/Open - Cylinder 8 مدار انژکتور / باز کردن — 8 سیلندر

P0209 P0209 Injector Circuit/Open - Cylinder 9 مدار انژکتور / باز کردن — 9 سیلندر

P***0 P***0 Injector Circuit/Open - Cylinder 10 مدار انژکتور / باز — 10 سیلندر

P***1 P***1 Injector Circuit/Open - Cylinder 11 مدار انژکتور / باز — 11 سیلندر

P***2 P***2 Injector Circuit/Open - Cylinder 12 مدار انژکتور / باز — 12 سیلندر

P***3 P***3 Cold Start Injector 1 سرد انژکتور شروع 1

P***4 P***4 Cold Start Injector 2 سرد انژکتور شروع 2

P***5 P***5 Engine Shutoff Solenoid Shutoff موتور مارپیچ کهربایی

P***6 P***6 Injector/Injection Timing Control Circuit انژکتور / تزریق زمان بندی مدار کنترل

P***7 P***7 Engine Coolant Over Temperature Condition مایع خنک کننده موتور بیش از وضعیت دما

P***8 P***8 Transmission Fluid Over Temperature Condition سیالات انتقال بیش از وضعیت دما

P***9 P***9 Engine Overspeed Condition موتور Overspeed وضعیت

P0220 P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار

P0221 P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" برد مدار / عملکرد

P0222 P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار پایین

P0223 P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار بالا

P0224 P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار متناوب

P0225 P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار

P0226 P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" برد مدار / عملکرد

P0227 P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار پایین

P0228 P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار بالا

P0229 P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار متناوب

P0230 P0230 Fuel Pump Primary Circuit سوخت پمپ مدار اولیه

P0231 P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low سوخت پمپ مدار ثانویه کم

P0232 P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High سوخت پمپ مدار ثانویه بالا

P0233 P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent سوخت پمپ مدار ثانویه متناوب

P0234 P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition توربو / سوپر شارژر وضعیت Overboost

P0235 P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" مدار

P0236 P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" برد مدار / عملکرد

P0237 P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" مدار پایین

P0238 P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" مدار بالا

P0239 P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" مدار

P0240 P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" برد مدار / عملکرد

P0241 P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" مدار پایین

P0242 P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" مدار بالا

P0243 P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی ""

P0244 P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "" محدوده / عملکرد

P0245 P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Low توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "" کم

P0246 P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" High توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "" بالا

P0247 P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب"

P0248 P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" Range/Performance توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب" برد / عملکرد

P0249 P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" Low توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب" کم

P0250 P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" High توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب" بالا

P0251 P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" (بادامک / روتور / انژکتور)

P0252 P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" محدوده / عملکرد (بادامک / روتور / انژکتور)

P0253 P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" پایین (بادامک / روتور / انژکتور)

P0254 P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" بالا (بادامک / روتور / انژکتور)

P0255 P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" متناوب (بادامک / روتور / انژکتور)

P0256 P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" (بادامک / روتور / انژکتور)

P0257 P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" برد / عملکرد (بادامک / روتور / انژکتور)

P0258 P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" کم (بادامک / روتور / انژکتور)

P0259 P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" بالا (بادامک / روتور / انژکتور)

P0260 P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" متناوب (بادامک / روتور / انژکتور)

P0261 P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low سیلندر 1 مدار انژکتور کم

P0262 P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High سیلندر 1 مدار انژکتور بالا

P0263 P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance سیلندر 1 سهم / تعادل

P0264 P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low مدار انژکتور سیلندر 2 پایین

P0265 P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High سیلندر 2 مدار انژکتور بالا

P0266 P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance سیلندر 2 کمک / تعادل

P0267 P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low سیلندر 3 مدار انژکتور کم

P0268 P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High سیلندر 3 مدار انژکتور بالا

P0269 P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance سیلندر 3 کمک / تعادل

P0270 P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low مدار انژکتور 4 سیلندر کم

P0271 P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High مدار انژکتور 4 سیلندر بالا

P0272 P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance سیلندر 4 سهم / تعادل

P0273 P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low مدار انژکتور سیلندر 5 پایین

P0274 P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High مدار انژکتور سیلندر 5 بالا

P0275 P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance سیلندر 5 سهم / تعادل

P0276 P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low سیلندر 6 مدار انژکتور کم

P0277 P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High سیلندر 6 مدار انژکتور بالا

P0278 P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance 6 سیلندر کمک / تعادل

P0279 P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low سیلندر 7 مدار انژکتور کم

P0280 P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High سیلندر 7 مدار انژکتور بالا

P0281 P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance کمک سیلندر 7 / تعادل

P0282 P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low 8 سیلندر انژکتور مدار پایین

P0283 P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High 8 سیلندر انژکتور مدار بالا

P0284 P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance 8 سیلندر کمک / تعادل

P0285 P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low 9 سیلندر انژکتور مدار پایین

P0286 P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High مدار انژکتور سیلندر 9 بالا

P0287 P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance سیلندر 9 سهم / تعادل

P0288 P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low سیلندر 10 مدار انژکتور کم

P0289 P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High سیلندر 10 مدار انژکتور بالا

P0290 P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance سیلندر 10 سهم / تعادل

P0291 P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low 11 سیلندر انژکتور مدار پایین

P0292 P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High سیلندر 11 مدار انژکتور بالا

P0293 P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance سیلندر 11 سهم / تعادل

P0294 P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low 12 سیلندر انژکتور مدار پایین

P0295 P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High سیلندر 12 مدار انژکتور بالا

P0296 P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance سیلندر 12 سهم / تعادل

P0297 P0297 Vehicle Overspeed Condition خودرو Overspeed وضعیت

P0298 P0298 Engine Oil Over Temperature روغن موتور بیش از درجه حرارت

P0299 P0299 Turbo/Super Charger Underboost توربو / سوپر شارژر Underboost

P0300 P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected تصادفی / چند درنرفتن سیلندر شناسایی

P0301 P0301 Cylinder 1 Misfire Detected سیلندر 1 درنرفتن شناسایی

P0302 P0302 Cylinder 2 Misfire Detected سیلندر 2 درنرفتن شناسایی

P0303 P0303 Cylinder 3 Misfire Detected سیلندر درنرفتن 3 شناسایی

P0304 P0304 Cylinder 4 Misfire Detected سیلندر 4 درنرفتن شناسایی

P0305 P0305 Cylinder 5 Misfire Detected سیلندر 5 درنرفتن شناسایی

P0306 P0306 Cylinder 6 Misfire Detected 6 سیلندر درنرفتن شناسایی

P0307 P0307 Cylinder 7 Misfire Detected سیلندر 7 درنرفتن شناسایی

P0308 P0308 Cylinder 8 Misfire Detected 8 سیلندر درنرفتن شناسایی

P0309 P0309 Cylinder 9 Misfire Detected سیلندر 9 درنرفتن شناسایی

P0310 P0310 Cylinder 10 Misfire Detected سیلندر 10 درنرفتن شناسایی

P**** P**** Cylinder 11 Misfire Detected سیلندر 11 درنرفتن شناسایی

P0312 P0312 Cylinder 12 Misfire Detected سیلندر 12 درنرفتن شناسایی

P0313 P0313 Misfire Detected with Low Fuel شناسایی درنرفتن با کم سوخت

P0314 P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified) تنها درنرفتن سیلندر (سیلندر تخصیص داده نشده)

P0315 P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned میل لنگ و موقعیت تنوع سیستم یاد نگرفته

P0316 P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) درنرفتن موتور شناسایی در هنگام راه اندازی (اول انقلاب 1000)

P0317 P0317 Rough Road Hardware Not Present راف جاده سخت افزار در حال حاضر هنوز

P0318 P0318 Rough Road Sensor "A" Signal Circuit جاده راف سنسور "" مدار سیگنال

P0319 P0319 Rough Road Sensor "B" جاده راف سنسور "ب"

P0320 P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی

P0321 P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور ورودی محدوده مدار / عملکرد

P0322 P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی سیگنال

P0323 P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی متناوب

P0324 P0324 Knock Control System Error تق کنترل خطا در سیستم

P0325 P0325 Knock Sensor 1 Circuit تق سنسور مدار 1

P0326 P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance بد گویی کردن از سنسور 1 مدار برد / عملکرد

P0327 P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low بد گویی کردن از سنسور 1 مدار کم

P0328 P0328 Knock Sensor 1 Circuit High تق سنسور مدار 1 بالا

P0329 P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent بد گویی کردن از سنسور 1 مدار ورودی متناوب

P0330 P0330 Knock Sensor 2 Circuit تق سنسور مدار 2

P0331 P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance تق سنسور 2 مدار محدوده / عملکرد

P0332 P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low تق سنسور 2 مدار پایین

P0333 P0333 Knock Sensor 2 Circuit High بد گویی کردن از مدار سنسور 2 عالی

P0334 P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent تق سنسور 2 مدار ورودی متناوب

P**** P**** Crankshaft Position Sensor "A" Circuit سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار

P0336 P0336 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل لنگ "" برد مدار / عملکرد

P0337 P0337 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار پایین

P0338 P0338 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit High سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار بالا

P0339 P0339 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار متناوب

P0340 P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار

P0341 P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل بادامک "" برد مدار / عملکرد

P0342 P0342 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار پایین

P0343 P0343 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار بالا

P0344 P0344 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار متناوب

P0345 P0345 Camshaft Position Sensor "A" Circuit سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار

P0346 P0346 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل بادامک "" برد مدار / عملکرد

P0347 P0347 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار پایین

P0348 P0348 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار بالا

P0349 P0349 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار متناوب

P0350 P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit سیستم جرقه زنی اولیه کویل / مدار ثانویه

P0351 P0351 Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "" اولیه / ثانویه مدار

P0352 P0352 Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit سیستم جرقه زنی کویل "ب" اولیه / ثانویه مدار

P0353 P0353 Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ج" اولیه / ثانویه مدار

P0354 P0354 Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "د" اولیه / ثانویه مدار

P0355 P0355 Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "پست" اولیه / ثانویه مدار

P0356 P0356 Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "اف" اولیه / ثانویه مدار

P0357 P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی و "گ" ابتدایی / مدار ثانویه

P0358 P0358 Ignition Coil "H" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ه" ابتدایی / مدار ثانویه

P0359 P0359 Ignition Coil "I" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "من" ابتدایی / مدار ثانویه

P0360 P0360 Ignition Coil "J" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ج" ابتدایی / مدار ثانویه

P0361 P0361 Ignition Coil "K" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ک" اولیه / ثانویه مدار

P0362 P0362 Ignition Coil "L" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ل" اولیه / ثانویه مدار

P0363 P0363 Misfire Detected - Fueling Disabled درنرفتن شناسایی — غیر فعال سوخت رسانی

P0364 P0364 Reserved محفوظ

P0365 P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار

P0366 P0366 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" برد مدار / عملکرد

P0367 P0367 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار پایین

P0368 P0368 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار بالا

P0369 P0369 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار متناوب

P0370 P0370 Timing Reference High Resolution Signal "A" زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا ""

P0371 P0371 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Many Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" بیش از حد بسیاری از حبوبات

P0372 P0372 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Few Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" خیلی کم حبوبات

P0373 P0373 Timing Reference High Resolution Signal "A" Intermittent/Erratic Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" متناوب / حبوبات نامنظم

P0374 P0374 Timing Reference High Resolution Signal "A" No Pulse زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" بدون نبض

P0375 P0375 Timing Reference High Resolution Signal "B" مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا "ب"

P0376 P0376 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Many Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "ب" بیش از حد بسیاری از حبوبات

P0377 P0377 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Few Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "ب" خیلی کم حبوبات

P0378 P0378 Timing Reference High Resolution Signal "B" Intermittent/Erratic Pulses مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا "ب" متناوب / حبوبات نامنظم

P0379 P0379 Timing Reference High Resolution Signal "B" No Pulses مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا "ب" هیچ حبوبات

P0380 P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" پلاگین براق / بخاری مدار ""

P0381 P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit پلاگین براق / بخاری مدار شاخص

P0382 P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" پلاگین براق / بخاری مدار "ب"

P0383 P0383 Reserved by SAE J2012 این سایت متعلق به SAE J2012

P0384 P0384 Reserved by SAE J2012 این سایت متعلق به SAE J2012

P0385 P0385 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار

P0386 P0386 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل لنگ "ب" برد مدار / عملکرد

P0387 P0387 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Low سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار پایین

P0388 P0388 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit High سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار بالا

P0389 P0389 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار متناوب

P0390 P0390 Camshaft Position Sensor "B" Circuit سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار

P0391 P0391 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" برد مدار / عملکرد

P0392 P0392 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار پایین

P0393 P0393 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار بالا

P0394 P0394 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار متناوب

P0400 P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow گاز خروجی جریان Recirculation

P0401 P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected گاز خروجی جریان Recirculation کافی نیست شناسایی

P0402 P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected گاز خروجی جریان Recirculation شناسایی بیش از حد

P0403 P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit گاز خروجی Recirculation مدار کنترل

P0404 P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance گاز خروجی Recirculation کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0405 P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low سنسور گاز اگزوز Recirculation "" مدار پایین

P0406 P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High سنسور گاز اگزوز Recirculation "" مدار بالا

P0407 P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low سنسور گاز اگزوز Recirculation "ب" مدار پایین

P0408 P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High سنسور گاز اگزوز Recirculation "ب" مدار بالا

P0409 P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit سنسور گاز اگزوز Recirculation "" مدار

P0410 P0410 Secondary Air Injection System متوسطه هوا ، سیستم تزریق

P0411 P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected هوا تزریق جریان ثانویه سیستم نادرست تشخیص داده

P0412 P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "" مدار

P0413 P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Open متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "" مدار باز

P0414 P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Shorted متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "" مدار Shorted

P0415 P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "ب" مدار

P0416 P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Open متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "ب" مدار باز

P0417 P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Shorted متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "ب" مدار Shorted

P0418 P0418 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "" مدار

P0419 P0419 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "ب" مدار

P0420 P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold کاتالیست بهره وری سیستم در زیر آستانه

P0421 P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست تا زیر آستانه

P0422 P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری در زیر بخش اصلی کاتالیست آستانه

P0423 P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست در زیر آستانه

P0424 P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold حرارت دما کاتالیست در زیر آستانه

P0425 P0425 Catalyst Temperature Sensor کاتالیست سنسور دما

P0426 P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance کاتالیست محدوده دما سنسور / عملکرد

P0427 P0427 Catalyst Temperature Sensor Low سنسور دما کاتالیست پایین

P0428 P0428 Catalyst Temperature Sensor High سنسور دما کاتالیست بالا

P0429 P0429 Catalyst Heater Control Circuit کاتالیست بخاری مدار کنترل

P0430 P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold کاتالیست بهره وری سیستم در زیر آستانه

P0431 P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست تا زیر آستانه

P0432 P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری در زیر بخش اصلی کاتالیست آستانه

P0433 P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست در زیر آستانه

P0434 P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold حرارت دما کاتالیست در زیر آستانه

P0435 P0435 Catalyst Temperature Sensor کاتالیست سنسور دما

P0436 P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance کاتالیست محدوده دما سنسور / عملکرد

P0437 P0437 Catalyst Temperature Sensor Low سنسور دما کاتالیست پایین

P0438 P0438 Catalyst Temperature Sensor High سنسور دما کاتالیست بالا

P0439 P0439 Catalyst Heater Control Circuit کاتالیست بخاری مدار کنترل

P0440 P0440 Evaporative Emission System سیستم انتشار تبخیر

P0441 P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی نادرست

P0442 P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (نشت کوچک)

P0443 P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر

P0444 P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار باز شیر

P0445 P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر Shorted

P0446 P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل

P0447 P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل باز

P0448 P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل Shorted

P0449 P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit تبخیر سیستم انتشار خالی شیر / مدار مارپیچ کهربایی

P0450 P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض

P0451 P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / محدوده تعویض / عملکرد

P0452 P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تغییر کم

P0453 P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض بالا

P0454 P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض متناوب

P0455 P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (نشت های بزرگ)

P0456 P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (بسیار کوچک نشت)

P0457 P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (کلاه سوخت سست / خاموش)

P0458 P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر کم

P0459 P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر بالا

P0460 P0460 Fuel Level Sensor "A" Circuit سنسور سطح سوخت "" مدار

P0461 P0461 Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور سطح سوخت "" برد مدار / عملکرد

P0462 P0462 Fuel Level Sensor "A" Circuit Low سنسور سطح سوخت "" مدار پایین

P0463 P0463 Fuel Level Sensor "A" Circuit High سنسور سطح سوخت "" مدار بالا

P0464 P0464 Fuel Level Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور سطح سوخت "" مدار متناوب

P0465 P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور

P0466 P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance EVAP پاکسازی جریان مدار برد سنسور / عملکرد

P0467 P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور کم

P0468 P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور بالا

P0469 P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent EVAP پاکسازی جریان متناوب مدار سنسور

P0470 P0470 Exhaust Pressure Sensor اگزوز سنسور فشار

P0471 P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance محدوده فشار خروجی سنسور / عملکرد

P0472 P0472 Exhaust Pressure Sensor Low اگزوز سنسور فشار پایین

P0473 P0473 Exhaust Pressure Sensor High اگزوز سنسور فشار بالا

P0474 P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent اگزوز سنسور فشار متناوب

P0475 P0475 Exhaust Pressure Control Valve اگزوز فشار شیر کنترل

P0476 P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance اگزوز فشار کنترل محدوده شیر / عملکرد

P0477 P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low اگزوز شیر کنترل فشار کم

P0478 P0478 Exhaust Pressure Control Valve High اگزوز شیر کنترل فشار بالا

P0479 P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent اگزوز فشار شیر کنترل متناوب

P0480 P0480 Fan 1 Control Circuit مدار کنترل فن 1

P0481 P0481 Fan 2 Control Circuit هواداران 2 مدار کنترل

P0482 P0482 Fan 3 Control Circuit فن 3 کنترل مدار

P0483 P0483 Fan Rationality Check فن اتمام عقلانیت

P0484 P0484 Fan Circuit Over Current فن بیش از مدار کنونی

P0485 P0485 Fan Power/Ground Circuit قدرت فن / مدار زمین

P0486 P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit سنسور گاز اگزوز Recirculation "ب" مدار

P0487 P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit گاز خروجی Recirculation جریان بنزین را کنترل و موقعیت مدار کنترل

P0488 P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance گاز خروجی Recirculation و موقعیت دریچه گاز محدوده کنترل / عملکرد

P0489 P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low گاز خروجی Recirculation مدار کنترل کم

P0490 P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High گاز خروجی Recirculation مدار کنترل بالا

P0491 P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow هوا تزریق جریان ثانویه سیستم کافی نیست

P0492 P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow هوا تزریق جریان ثانویه سیستم کافی نیست

P0493 P0493 Fan Overspeed فن Overspeed

P0494 P0494 Fan Speed Low سرعت فن کم

P0495 P0495 Fan Speed High سرعت فن بالا

P0496 P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی بالا

P0497 P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی کم

P0498 P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low تبخیر سیستم انتشار خالی شیر مدار کنترل کم

P0499 P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High تبخیر سیستم انتشار خالی شیر مدار کنترل بالا

P0500 P0500 Vehicle Speed Sensor "A" سنسور سرعت خودرو ""

P0501 P0501 Vehicle Speed Sensor "A" Range/Performance سنسور سرعت خودرو "" محدوده / عملکرد

P0502 P0502 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Low Input سنسور سرعت خودرو "" مدار ورودی کم

P0503 P0503 Vehicle Speed Sensor "A" Intermittent/Erratic/High سنسور سرعت خودرو "" متناوب / نامنظم / بالا

P0504 P0504 Brake Switch "A"/"B" Correlation ترمز تغییر "" / "ب" ارتباط

P0505 P0505 Idle Air Control System بیکار هوا سیستم کنترل

P0506 P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected بیکار هوا سیستم کنترل دور در دقیقه کمتر از حد انتظار

P0507 P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected بیکار هوا سیستم کنترل دور در دقیقه بالاتر از حد انتظار

P0508 P0508 Idle Air Control System Circuit Low بیکار هوا سیستم کنترل مدار پایین

P0509 P0509 Idle Air Control System Circuit High بیکار هوا سیستم کنترل مدار بالا

P0510 P0510 Closed Throttle Position Switch بسته سوئیچ و موقعیت دریچه گاز

P0511 P0511 Idle Air Control Circuit بیکار هوا مدار کنترل

P0512 P0512 Starter Request Circuit نویسنده درخواست مدار

P0513 P0513 Incorrect Immobilizer Key اشتباه اندازد کلیدی

P0514 P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance باتری سنسور دما محدوده مدار / عملکرد

P0515 P0515 Battery Temperature Sensor Circuit باتری مدار سنسور دما

P0516 P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low باتری مدار سنسور دما کم

P0517 P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High باتری مدار سنسور دما بالا

P0518 P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent بیکار هوا مدار کنترل متناوب

P0519 P0519 Idle Air Control System Performance بیکار هوا کنترل کارایی سیستم

P0520 P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit سنسور فشار روغن موتور / مدار سوئیچ

P0521 P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance سنسور فشار روغن موتور / محدوده تعویض / عملکرد

P0522 P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage سنسور فشار روغن موتور / تغییر ولتاژ پایین

P0523 P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage سنسور فشار روغن موتور / تغییر ولتاژ بالا

P0524 P0524 Engine Oil Pressure Too Low فشار روغن موتور بسیار کم

P0525 P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance کروز کنترل سرو کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0526 P0526 Fan Speed Sensor Circuit مدار سنسور سرعت فن

P0527 P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance سنسور سرعت فن برد مدار / عملکرد

P0528 P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal مدار سنسور سرعت فن سیگنال

P0529 P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent مدار سنسور سرعت فن متناوب

P0530 P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit / فشار مبرد ج سنسور "" مدار

P0531 P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance / فشار مبرد ج سنسور "" برد مدار / عملکرد

P0532 P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low / فشار مبرد ج سنسور "" مدار پایین

P0533 P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High / فشار مبرد ج سنسور "" مدار بالا

P0534 P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss تهویه مطبوع سردخانه از دست دادن شارژ

P0535 P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit / ج اواپراتور مدار سنسور دما

P0536 P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance / ج اواپراتور سنسور دما محدوده مدار / عملکرد

P0537 P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low / ج اواپراتور درجه حرارت مدار سنسور کم

P0538 P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High / ج اواپراتور مدار سنسور دما بالا

P0539 P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent / ج اواپراتور سنسور دما مدار متناوب

P0540 P0540 Intake Air Heater "A" Circuit مصرف بخاری هوا "" مدار

P0541 P0541 Intake Air Heater "A" Circuit Low مصرف بخاری هوا "" مدار پایین

P0542 P0542 Intake Air Heater "A" Circuit High مصرف بخاری هوا "" مدار بالا

P0543 P0543 Intake Air Heater "A" Circuit Open مصرف بخاری هوا "" مدار باز

P0544 P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما

P0545 P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم

P0546 P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا

P0547 P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما

P0548 P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم

P0549 P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا

P0550 P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit قدرت فرمان سنسور فشار / مدار سوئیچ

P0551 P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance قدرت فرمان سنسور فشار / سوئیچ برد مدار / عملکرد

P0552 P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input قدرت فرمان سنسور فشار / تغییر ورودی مدار پایین

P0553 P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input قدرت فرمان سنسور فشار / تغییر ورودی مدار بالا

P0554 P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent قدرت فرمان سنسور فشار / مدار تغییر متناوب

P0555 P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit بوستر ترمز فشار مدار سنسور

P0556 P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance ترمز تقویت کننده سنسور فشار برد مدار / عملکرد

P0557 P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input ترمز فشار ورودی مدار تقویت کننده سنسور کم

P0558 P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input ترمز فشار ورودی مدار تقویت کننده سنسور بالا

P0559 P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent بوستر ترمز فشار مدار سنسور متناوب

P0560 P0560 System Voltage سیستم ولتاژ

P0561 P0561 System Voltage Unstable سیستم ولتاژ ناپایدار

P0562 P0562 System Voltage Low سیستم های ولتاژ پایین

P0563 P0563 System Voltage High سیستم ولتاژ بالا

P0564 P0564 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار

P0565 P0565 Cruise Control On Signal کروز کنترل در سیگنال

P0566 P0566 Cruise Control Off Signal کروز کنترل خاموش سیگنال

P0567 P0567 Cruise Control Resume Signal کروز کنترل رزومه سیگنال

P0568 P0568 Cruise Control Set Signal کروز کنترل تنظیم سیگنال

P0569 P0569 Cruise Control Coast Signal کروز کنترل سیگنال ساحل

P0570 P0570 Cruise Control Accelerate Signal کروز کنترل سرعت بخشیدن به سیگنال

P0571 P0571 Brake Switch "A" Circuit ترمز تغییر "" مدار

P0572 P0572 Brake Switch "A" Circuit Low ترمز تغییر "" مدار پایین

P0573 P0573 Brake Switch "A" Circuit High ترمز تغییر "" مدار بالا

P0574 P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High کروز کنترل سیستم — سرعت خودرو بیش از حد بالا

P0575 P0575 Cruise Control Input Circuit کروز کنترل مدار ورودی

P0576 P0576 Cruise Control Input Circuit Low کروز کنترل مدار ورودی کم

P0577 P0577 Cruise Control Input Circuit High کروز کنترل مدار ورودی بالا

P0578 P0578 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Stuck کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار استاک

P0579 P0579 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Range/Performance کروز کنترل چند تابع ورودی "" برد مدار / عملکرد

P0580 P0580 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Low کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار پایین

P0581 P0581 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit High کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار بالا

P0582 P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open کروز کنترل خلاء مدار کنترل / باز کردن

P0583 P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low کروز کنترل خلاء مدار کنترل کم

P0584 P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High کروز کنترل خلاء مدار کنترل بالا

P0585 P0585 Cruise Control Multi-Function Input "A"/"B" Correlation کروز کنترل چند تابع ورودی "" / "ب" ارتباط

P0586 P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open کروز کنترل خالی مدار کنترل / باز کردن

P0587 P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low کروز کنترل خالی مدار کنترل کم

P0588 P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High کروز کنترل خالی مدار کنترل بالا

P0589 P0589 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار

P0590 P0590 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Stuck کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار استاک

P0591 P0591 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Range/Performance کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" برد مدار / عملکرد

P0592 P0592 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Low کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار پایین

P0593 P0593 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit High کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار بالا

P0594 P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open کروز کنترل سرو مدار کنترل / باز کردن

P0595 P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low کروز کنترل سرو مدار کنترل کم

P0596 P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High کروز کنترل سرو مدار کنترل بالا

P0597 P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open ترموستات بخاری مدار کنترل / باز کردن

P0598 P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low ترموستات بخاری مدار کنترل کم

P0599 P0599 Thermostat Heater Control Circuit High ترموستات بخاری مدار کنترل بالا

P0600 P0600 Serial Communication Link پیوند ارتباطی سریال

P0601 P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error کنترل داخلی ماژول حافظه اتمام خطا مجموع

P0602 P0602 Control Module Programming Error کنترل خطا در برنامه نویسی ماژول

P0603 P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error داخلی واحد کنترل زنده نگه داشتن حافظه (کام) خطا

P0604 P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error کنترل داخلی ماژول حافظه با دسترسی تصادفی (رم) خطا

P0605 P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error داخلی واحد کنترل حافظه فقط خواندنی (رام) خطا

تهیه و تنظیم: واحد فنی و مهندسی رایان صنعت

P0606 P0606 ECM/PCM Processor ECM / مبدل ولتاژ پردازنده

P0607 P0607 Control Module Performance عملکرد کنترل ماژول

P0608 P0608 Control Module VSS Output "A" کنترل خروجی VSS ماژول ""

P0609 P0609 Control Module VSS Output "B" کنترل ماژول VSS خروجی "ب"

P0610 P0610 Control Module Vehicle Options Error کنترل خطا در تنظیمات ماژول خودرو

P0611 P0611 Fuel Injector Control Module Performance انژکتور سوخت کنترل عملکرد ماژول

P0612 P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control کنترل انژکتور سوخت کنترل رله ماژول

P0613 P0613 TCM Processor TCM پردازشگر

P0614 P0614 ECM / TCM Incompatible ECM / TCM ناسازگار

P0615 P0615 Starter Relay Circuit نویسنده مدار رله

P0616 P0616 Starter Relay Circuit Low نویسنده مدار رله کم

P0617 P0617 Starter Relay Circuit High نویسنده مدار رله بالا

P0618 P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error سوخت های جایگزین کنترل خطا در ماژول کام

P0619 P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error سوخت های جایگزین حافظه کنترل ماژول / خطا رام

P0620 P0620 Generator Control Circuit ژنراتور مدار کنترل

P0621 P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit لامپ ژنراتور / ل مدار ترمینال

P0622 P0622 Generator Field/F Terminal Circuit فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال

P0623 P0623 Generator Lamp Control Circuit ژنراتور لامپ مدار کنترل

P0624 P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit سوخت درپوش لامپ مدار کنترل

P0625 P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال کم

P0626 P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال بالا

P0627 P0627 Fuel Pump "A" Control Circuit /Open سوخت پمپ "" مدار کنترل / باز کردن

P0628 P0628 Fuel Pump "A" Control Circuit Low سوخت پمپ "" مدار کنترل کم

P0629 P0629 Fuel Pump "A" Control Circuit High سوخت پمپ "" مدار کنترل بالا

P0630 P0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM برنامه ریزی نشده و یا ناسازگار وین — ECM / مبدل ولتاژ

P0631 P0631 VIN Not Programmed or Incompatible - TCM برنامه ریزی نشده و یا ناسازگار وین — TCM

P0632 P0632 Odometer Not Programmed - ECM/PCM کیلومتر شمار اتومبیل و غیره آموزش برنامه هنوز — ECM / مبدل ولتاژ

P0633 P0633 Immobilizer Key Not Programmed - ECM/PCM آموزش برنامه های کلیدی هنوز اندازد — ECM / مبدل ولتاژ

P0634 P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی درجه حرارت بیش از حد بالا

P0635 P0635 Power Steering Control Circuit قدرت فرمان مدار کنترل

P0636 P0636 Power Steering Control Circuit Low قدرت فرمان مدار کنترل کم

P0637 P0637 Power Steering Control Circuit High قدرت فرمان مدار کنترل بالا

P0638 P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب برد کنترل / عملکرد

P0639 P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب برد کنترل / عملکرد

P0640 P0640 Intake Air Heater Control Circuit مصرف هوا بخاری مدار کنترل

P0641 P0641 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع "" مدار / باز کردن

P0642 P0642 Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع "" مدار پایین

P0643 P0643 Sensor Reference Voltage "A" Circuit High سنسور ولتاژ مرجع "" مدار بالا

P0644 P0644 Driver Display Serial Communication Circuit نمایش مدار راه انداز ارتباطات سریال

P0645 P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit / ج کلاچ رله مدار کنترل

P0646 P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low ج / کلاچ رله مدار کنترل کم

P0647 P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High ج / کلاچ رله مدار کنترل بالا

P0648 P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit اندازد لامپ مدار کنترل

P0649 P0649 Speed Control Lamp Control Circuit کنترل سرعت لامپ مدار کنترل

P0650 P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit شاخص خرابی لامپ (میلیون) مدار کنترل

P0651 P0651 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع "ب" مدار / باز کردن

P0652 P0652 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع "ب" مدار پایین

P0653 P0653 Sensor Reference Voltage "B" Circuit High سنسور ولتاژ مرجع "ب" مدار بالا

P0654 P0654 Engine RPM Output Circuit موتور دور مدار خروجی

P0655 P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit موتور جدید لامپ خروجی مدار کنترل

P0656 P0656 Fuel Level Output Circuit سوخت سطح مدار خروجی

P0657 P0657 Actuator Supply Voltage "A" Circuit/Open خشاب ولتاژ تغذیه "" مدار / باز کردن

P0658 P0658 Actuator Supply Voltage "A" Circuit Low خشاب ولتاژ تغذیه "" مدار پایین

P0659 P0659 Actuator Supply Voltage "A" Circuit High خشاب ولتاژ تغذیه "" مدار بالا

P0660 P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل / باز کردن

P0661 P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل کم

P0662 P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل بالا

P0663 P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل / باز کردن

P0664 P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل کم

P0665 P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل بالا

P0666 P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما

P0667 P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance مبدل ولتاژ / ECM / TCM دمای داخلی برد سنسور / عملکرد

P0668 P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما کم

P0669 P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما بالا

P0670 P0670 Glow Plug Module Control Circuit براق پلاگین مدار کنترل ماژول

P0671 P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit سیلندر براق مدار 1 پلاگین

P0672 P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit سیلندر 2 براق مدار پلاگین

P0673 P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit سیلندر 3 براق مدار پلاگین

P0674 P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit 4 سیلندر براق مدار پلاگین

P0675 P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit سیلندر 5 براق مدار پلاگین

P0676 P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit 6 سیلندر براق مدار پلاگین

P0677 P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit سیلندر 7 براق مدار پلاگین

P0678 P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit 8 سیلندر براق مدار پلاگین

P0679 P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit سیلندر 9 براق مدار پلاگین

P0680 P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit سیلندر 10 براق مدار پلاگین

P0681 P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit سیلندر 11 براق مدار پلاگین

P0682 P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit سیلندر 12 براق مدار پلاگین

P0683 P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit براق کنترل افزونه ماژول ارتباطی به مدار مبدل ولتاژ

P0684 P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance براق پلاگین ماژول مبدل ولتاژ به کنترل ارتباطات برد مدار / عملکرد

P0685 P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل / باز کردن

P0686 P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل کم

P0687 P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل بالا

P0688 P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس / باز کردن

P0689 P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس کم

P0690 P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس بالا

P0691 P0691 Fan 1 Control Circuit Low فن 1 مدار کنترل کم

P0692 P0692 Fan 1 Control Circuit High فن 1 مدار کنترل بالا

P0693 P0693 Fan 2 Control Circuit Low هواداران 2 مدار کنترل کم

P0694 P0694 Fan 2 Control Circuit High هواداران 2 مدار کنترل بالا

P0695 P0695 Fan 3 Control Circuit Low فن 3 مدار کنترل کم

P0696 P0696 Fan 3 Control Circuit High فن 3 مدار کنترل بالا

P0697 P0697 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع "ج" مدار / باز کردن

P0698 P0698 Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع "ج" مدار پایین

P0699 P0699 Sensor Reference Voltage "C" Circuit High سنسور ولتاژ مرجع "ج" مدار بالا

P0700 P0700 Transmission Control System (MIL Request) انتقال سیستم های کنترل (درخواست میلیون)

P0701 P0701 Transmission Control System Range/Performance کنترل انتقال دامنه سیستم / عملکرد

P0702 P0702 Transmission Control System Electrical انتقال سیستم های کنترل برق

P0703 P0703 Brake Switch "B" Circuit ترمز تغییر "ب" مدار

P0704 P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction کلاچ سوئیچ ورودی خرابی مدار

P0705 P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) انتقال دامنه خرابی سنسور مدار (ورودی PRNDL)

P0706 P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance انتقال دامنه سنسور برد مدار / عملکرد

P0707 P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low انتقال محدوده مدار سنسور کم

P0708 P0708 Transmission Range Sensor Circuit High انتقال محدوده مدار سنسور بالا

P0709 P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent انتقال محدوده مدار سنسور متناوب

P0710 P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit سنسور دما انتقال سیالات "" مدار

P0711 P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance انتقال سنسور دما سیالات "" برد مدار / عملکرد

P0712 P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low سنسور دما انتقال سیالات "" مدار پایین

P0713 P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High سنسور دما انتقال سیالات "" مدار بالا

P0714 P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور دما انتقال سیالات "" مدار متناوب

P0715 P0715 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit ورودی / سنسور سرعت توربین "" مدار

P0716 P0716 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance ورودی / سنسور سرعت توربین "" برد مدار / عملکرد

P0717 P0717 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit No Signal ورودی / سنسور سرعت توربین "" مدار سیگنال

P0718 P0718 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Intermittent ورودی / سنسور سرعت توربین "" مدار متناوب

P0719 P0719 Brake Switch "B" Circuit Low ترمز تغییر "ب" مدار پایین

P0720 P0720 Output Speed Sensor Circuit سرعت خروجی مدار سنسور

P0721 P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance خروجی سنسور سرعت برد مدار / عملکرد

P0722 P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal سرعت خروجی مدار سنسور سیگنال

P0723 P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent سرعت خروجی مدار سنسور متناوب

P0724 P0724 Brake Switch "B" Circuit High ترمز تغییر "ب" مدار بالا

P0725 P0725 Engine Speed Input Circuit سرعت موتور مدار ورودی

P0726 P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance موتور سرعت ورودی محدوده مدار / عملکرد

P0727 P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal سرعت موتور مدار ورودی سیگنال

P0728 P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent سرعت موتور مدار ورودی متناوب

P0729 P0729 Gear 6 Incorrect Ratio 6 دنده نادرست نسبت

P0730 P0730 Incorrect Gear Ratio نادرست نسبت دنده

P0731 P0731 Gear 1 Incorrect Ratio دنده 1 نادرست نسبت

P0732 P0732 Gear 2 Incorrect Ratio دنده 2 نادرست نسبت

P0733 P0733 Gear 3 Incorrect Ratio دنده 3 نادرست نسبت

P0734 P0734 Gear 4 Incorrect Ratio دنده 4 نسبت نادرست

P0735 P0735 Gear 5 Incorrect Ratio دنده 5 نسبت نادرست

P0736 P0736 Reverse Incorrect Ratio معکوس نسبت نادرست

P0737 P0737 TCM Engine Speed Output Circuit TCM موتور سرعت خروجی مدار

P0738 P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low TCM موتور سرعت خروجی مدار پایین

P0739 P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High TCM موتور سرعت خروجی مدار بالا

P0740 P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open مدار مبدل گشتاور کلاچ / باز کردن

P0741 P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off مبدل گشتاور کلاچ عملکرد مدار یا استاک خاموش

P0742 P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On مدار مبدل گشتاور کلاچ در گیر

P0743 P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical مبدل گشتاور کلاچ مدار برق

P0744 P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent مبدل گشتاور کلاچ مدار متناوب

P0745 P0745 Pressure Control Solenoid "A" کنترل فشار مارپیچ کهربایی ""

P0746 P0746 Pressure Control Solenoid "A" Performance or Stuck Off کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" عملکرد یا استاک خاموش

P0747 P0747 Pressure Control Solenoid "A" Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" گیر در

P0748 P0748 Pressure Control Solenoid "A" Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" برق

P0749 P0749 Pressure Control Solenoid "A" Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" متناوب

P0750 P0750 Shift Solenoid "A" تبدیل مارپیچ کهربایی ""

P0751 P0751 Shift Solenoid "A" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "" عملکرد یا استاک خاموش

P0752 P0752 Shift Solenoid "A" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "" گیر در

P0753 P0753 Shift Solenoid "A" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "" برق

P0754 P0754 Shift Solenoid "A" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "" متناوب

P0755 P0755 Shift Solenoid "B" تبدیل مارپیچ کهربایی "ب"

P0756 P0756 Shift Solenoid "B" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" عملکرد یا استاک خاموش

P0757 P0757 Shift Solenoid "B" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" گیر در

P0758 P0758 Shift Solenoid "B" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" برق

P0759 P0759 Shift Solenoid "B" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" متناوب

P0760 P0760 Shift Solenoid "C" تبدیل مارپیچ کهربایی "ج"

P0761 P0761 Shift Solenoid "C" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" عملکرد یا استاک خاموش

P0762 P0762 Shift Solenoid "C" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" گیر در

P0763 P0763 Shift Solenoid "C" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" برق

P0764 P0764 Shift Solenoid "C" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" متناوب

P0765 P0765 Shift Solenoid "D" مارپیچ کهربایی تبدیل "د"

P0766 P0766 Shift Solenoid "D" Performance or Stuck Off مارپیچ کهربایی تبدیل "د" عملکرد یا استاک خاموش

P0767 P0767 Shift Solenoid "D" Stuck On مارپیچ کهربایی تبدیل "د" گیر در

P0768 P0768 Shift Solenoid "D" Electrical مارپیچ کهربایی تبدیل "د" برق

P0769 P0769 Shift Solenoid "D" Intermittent مارپیچ کهربایی تبدیل "د" متناوب

P0770 P0770 Shift Solenoid "E" تبدیل مارپیچ کهربایی "پست"

P0771 P0771 Shift Solenoid "E" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" یا عملکرد استاک خاموش

P0772 P0772 Shift Solenoid "E" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" استاک در

P0773 P0773 Shift Solenoid "E" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" برق

P0774 P0774 Shift Solenoid "E" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" متناوب

P0775 P0775 Pressure Control Solenoid "B" کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب"

P0776 P0776 Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" عملکرد و یا گیر کردن

P0777 P0777 Pressure Control Solenoid "B" Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" گیر در

P0778 P0778 Pressure Control Solenoid "B" Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" برق

P0779 P0779 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" متناوب

P0780 P0780 Shift Error تبدیل خطا

P0781 P0781 1-2 Shift 1-2 تبدیل

P0782 P0782 2-3 Shift 2-3 تبدیل

P0783 P0783 3-4 Shift 3-4 تبدیل

P0784 P0784 4-5 Shift 4-5 تبدیل

P0785 P0785 Shift/Timing Solenoid شیفت / مارپیچ کهربایی زمان بندی

P0786 P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance شیفت / محدوده زمان بندی مارپیچ کهربایی / عملکرد

P0787 P0787 Shift/Timing Solenoid Low تغییر مکان / زمان بندی مارپیچ کهربایی کم

P0788 P0788 Shift/Timing Solenoid High تغییر مکان / زمان بندی مارپیچ کهربایی بالا

P0789 P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent تغییر مکان / زمان بندی متناوب مارپیچ کهربایی

P0790 P0790 Normal/Performance Switch Circuit نرمال / عملکرد مدار سوئیچ

P0791 P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit متوسط سرعت شفت سنسور "" مدار

P0792 P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance متوسط سرعت شفت سنسور "" برد مدار / عملکرد

P0793 P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit No Signal متوسط سرعت شفت سنسور "" مدار سیگنال

P0794 P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Intermittent متوسط سرعت شفت سنسور "" مدار متناوب

P0795 P0795 Pressure Control Solenoid "C" کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج"

P0796 P0796 Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" عملکرد یا گیر کردن

P0797 P0797 Pressure Control Solenoid "C" Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" گیر در

P0798 P0798 Pressure Control Solenoid "C" Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" برق

P0799 P0799 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" متناوب

P0800 P0800 Transfer Case Control System (MIL Request) انتقال مورد سیستم کنترل (درخواست میلیون)

P0801 P0801 Reverse Inhibit Control Circuit معکوس مانع مدار کنترل

P0802 P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست / باز کردن

P0803 P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit 1-4 Upshift (پرش شیفت) مدار کنترل مارپیچ کهربایی

P0804 P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit 1-4 Upshift (پرش شیفت) لامپ مدار کنترل

P0805 P0805 Clutch Position Sensor Circuit کلاچ و موقعیت مدار سنسور

P0806 P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance کلاچ و موقعیت سنسور برد مدار / عملکرد

P0807 P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low کلاچ و موقعیت مدار سنسور کم

P0808 P0808 Clutch Position Sensor Circuit High کلاچ و موقعیت مدار سنسور بالا

P0809 P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent کلاچ و موقعیت مدار سنسور متناوب

P0810 P0810 Clutch Position Control Error کلاچ و موقعیت کنترل خطا

P0811 P0811 Excessive Clutch Slippage لغزش کلاچ بیش از حد

P0812 P0812 Reverse Input Circuit معکوس مدار ورودی

P0813 P0813 Reverse Output Circuit معکوس خروجی مدار

P0814 P0814 Transmission Range Display Circuit انتقال محدوده مدار نمایش

P0815 P0815 Upshift Switch Circuit Upshift مدار سوئیچ

P0816 P0816 Downshift Switch Circuit Downshift مدار سوئیچ

P0817 P0817 Starter Disable Circuit غیر فعال کردن مدار نویسنده

P0818 P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit سیستم نیروی محرکه قطع مدار ورودی سوئیچ

P0819 P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation بالا و پایین تبدیل تبدیل به ارتباط انتقال دامنه

P0820 P0820 Gear Lever XY Position Sensor Circuit اهرم دنده XY و موقعیت مدار سنسور

P0821 P0821 Gear Lever X Position Circuit اهرم دنده ایکس مدار و موقعیت

P0822 P0822 Gear Lever Y Position Circuit اهرم دنده سالانه مدار و موقعیت

P0823 P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent اهرم دنده ایکس و موقعیت مدار متناوب

P0824 P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent اهرم دنده سالانه و موقعیت مدار متناوب

P0825 P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate) اهرم دنده با فشار نگه دار تغییر (شیفت پیش بینی)

P0826 P0826 Up and Down Shift Switch Circuit بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ

P0827 P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ کم

P0828 P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ بالا

P0829 P0829 5-6 Shift 5-6 تبدیل

P0830 P0830 Clutch Pedal Switch "A" Circuit پدال کلاچ را تغییر "" مدار

P0831 P0831 Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low پدال کلاچ را تغییر "" مدار پایین

P0832 P0832 Clutch Pedal Switch "A" Circuit High پدال کلاچ را تغییر "" مدار بالا

P0833 P0833 Clutch Pedal Switch "B" Circuit پدال کلاچ سوئیچ "ب" مدار

P0834 P0834 Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low پدال کلاچ سوئیچ "ب" مدار پایین

P0835 P0835 Clutch Pedal Switch "B" Circuit High پدال کلاچ سوئیچ "ب" مدار بالا

P0836 P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit چهار دیسک چرخ (4WD) مدار سوئیچ

P0837 P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance چهار دیسک چرخ (4WD) سوئیچ برد مدار / عملکرد

P0838 P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low چهار دیسک چرخ (4WD) مدار سوئیچ کم

P0839 P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High چهار دیسک چرخ (4WD) مدار سوئیچ بالا

P0840 P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار

P0841 P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" برد مدار / عملکرد

P0842 P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار پایین

P0843 P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار بالا

P0844 P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار متناوب

P0845 P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" مدار

P0846 P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" برد مدار / عملکرد

P0847 P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" کم مدار

P0848 P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" مدار بالا

P0849 P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" مدار متناوب

P0850 P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی

P0851 P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی کم

P0852 P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی بالا

P0853 P0853 Drive Switch Input Circuit درایو سوئیچ مدار ورودی

P0854 P0854 Drive Switch Input Circuit Low درایو سوئیچ مدار ورودی کم

P0855 P0855 Drive Switch Input Circuit High درایو سوئیچ مدار ورودی بالا

P0856 P0856 Traction Control Input Signal کنترل کشش سیگنال ورودی

P0857 P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance کنترل کشش دامنه سیگنال ورودی / عملکرد

P0858 P0858 Traction Control Input Signal Low کنترل کشش سیگنال ورودی کم

P0859 P0859 Traction Control Input Signal High کنترل کشش سیگنال ورودی بالا

P0860 P0860 Gear Shift Module Communication Circuit اهرم دنده مدار ارتباط ماژول

P0861 P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low دنده تبدیل ماژول مدار ارتباطات کم

P0862 P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High دنده تبدیل ماژول مدار ارتباطات بالا

P0863 P0863 TCM Communication Circuit TCM مدار ارتباطات

P0864 P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance TCM ارتباطات برد مدار / عملکرد

P0865 P0865 TCM Communication Circuit Low TCM مدار ارتباطات کم

P0866 P0866 TCM Communication Circuit High TCM مدار ارتباطات بالا

P0867 P0867 Transmission Fluid Pressure فشار انتقال سیالات

P0868 P0868 Transmission Fluid Pressure Low فشار انتقال سیال کم

P0869 P0869 Transmission Fluid Pressure High انتقال مایع فشار بالا

P0870 P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" مدار

P0871 P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" برد مدار / عملکرد

P0872 P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" کم مدار

P0873 P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" مدار بالا

P0874 P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" مدار متناوب

P0875 P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار

P0876 P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" برد مدار / عملکرد

P0877 P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار پایین

P0878 P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار بالا

P0879 P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار متناوب

P0880 P0880 TCM Power Input Signal TCM قدرت سیگنال ورودی

P0881 P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance TCM توان ورودی محدوده سیگنال / عملکرد

P0882 P0882 TCM Power Input Signal Low TCM قدرت سیگنال ورودی کم

P0883 P0883 TCM Power Input Signal High TCM قدرت سیگنال ورودی بالا

P0884 P0884 TCM Power Input Signal Intermittent TCM قدرت سیگنال ورودی متناوب

P0885 P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open TCM قدرت رله مدار کنترل / باز کردن

P0886 P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low TCM قدرت رله مدار کنترل کم

P0887 P0887 TCM Power Relay Control Circuit High TCM قدرت رله مدار کنترل بالا

P0888 P0888 TCM Power Relay Sense Circuit TCM قدرت رله مدار حس

P0889 P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance TCM قدرت رله مدار حس محدوده / عملکرد

P0890 P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low TCM قدرت رله مدار حس کم

P0891 P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High TCM قدرت رله مدار حس بالا

P0892 P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent TCM قدرت رله مدار حس متناوب

P0893 P0893 Multiple Gears Engaged چرخ دنده های متعدد مشغول

P0894 P0894 Transmission Component Slipping کامپوننت انتقال می لغزد

P0895 P0895 Shift Time Too Short زمان تبدیل خیلی کوتاه

P0896 P0896 Shift Time Too Long زمان تبدیل بیش از حد طولانی

P0897 P0897 Transmission Fluid Deteriorated سیالات انتقال بدتر

P0898 P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست کم

P0899 P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست بالا

P0900 P0900 Clutch Actuator Circuit/Open کلاچ مدار خشاب / باز کردن

P0901 P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance کلاچ انواع خشاب برد مدار / عملکرد

P0902 P0902 Clutch Actuator Circuit Low کلاچ مدار خشاب کم

P0903 P0903 Clutch Actuator Circuit High کلاچ مدار خشاب بالا

P0904 P0904 Gate Select Position Circuit دروازه مدار و موقعیت را انتخاب کنید

P0905 P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance دروازه انتخاب محدوده و موقعیت مدار / عملکرد

P0906 P0906 Gate Select Position Circuit Low دروازه مدار را انتخاب کنید و موقعیت پایین

P0907 P0907 Gate Select Position Circuit High دروازه مدار را انتخاب کنید و موقعیت عالی

P0908 P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent دروازه مدار و موقعیت انتخاب متناوب

P0909 P0909 Gate Select Control Error دروازه کنترل خطا را انتخاب کنید

P0910 P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open دروازه مدار خشاب انتخاب / باز کردن

P**** P**** Gate Select Actuator Circuit Range/Performance دروازه انتخاب خشاب محدوده مدار / عملکرد

P**** P**** Gate Select Actuator Circuit Low دروازه مدار خشاب انتخاب کم

P**** P**** Gate Select Actuator Circuit High دروازه مدار خشاب بالا را انتخاب کنید

P**** P**** Gear Shift Position Circuit دنده شیفت و موقعیت مدار

P**** P**** Gear Shift Position Circuit Range/Performance دنده شیفت محدوده و موقعیت مدار / عملکرد

P**** P**** Gear Shift Position Circuit Low دنده شیفت مدار و موقعیت پایین

P**** P**** Gear Shift Position Circuit High دنده شیفت مدار و موقعیت بالا

P**** P**** Gear Shift Position Circuit Intermittent دنده شیفت و موقعیت مدار متناوب

P**** P**** Gear Shift Position Control Error دنده شیفت و موقعیت کنترل خطا

P0920 P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open دنده شیفت به جلو مدار خشاب / باز کردن

P0921 P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance دنده شیفت به جلو خشاب محدوده مدار / عملکرد

P0922 P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low دنده شیفت به جلو مدار خشاب کم

P0923 P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High دنده شیفت به جلو مدار خشاب بالا

P0924 P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open دنده شیفت مدار خشاب معکوس / باز کردن

P0925 P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance دنده معکوس تبدیل انواع خشاب محدوده مدار / عملکرد

P0926 P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low دنده معکوس تبدیل مدار خشاب کم

P0927 P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High دنده معکوس تبدیل مدار خشاب بالا

P0928 P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open دنده شیفت قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن

P0929 P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance دنده شیفت قفل مارپیچ کهربایی کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0930 P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low اهرم دنده قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P0931 P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High اهرم دنده قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P0932 P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit مدار سنسور فشار هیدرولیک

P0933 P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance سنسور فشار هیدرولیک محدوده / عملکرد

P0934 P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low مدار سنسور فشار هیدرولیک کم

P**** P**** Hydraulic Pressure Sensor Circuit High مدار سنسور فشار هیدرولیک بالا

P0936 P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent سنسور فشار هیدرولیک مدار متناوب

P0937 P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit هیدرولیک نفت مدار سنسور دما

P**** P**** Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance هیدرولیک نفت دما محدوده حسگر / عملکرد

P0939 P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low هیدرولیک نفت مدار سنسور دما کم

P0940 P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High هیدرولیک نفت مدار سنسور دما بالا

P0941 P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent هیدرولیک نفت مدار سنسور دما متناوب

P0942 P0942 Hydraulic Pressure Unit واحد فشار هیدرولیک

P0943 P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short هیدرولیک فشار واحد دوره دوچرخه سواری خیلی کوتاه

P0944 P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure هیدرولیک فشار از دست دادن واحد فشار

P0945 P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open پمپ هیدرولیک مدار رله / باز کردن

P0946 P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance پمپ هیدرولیک رله برد مدار / عملکرد

P0947 P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low پمپ هیدرولیک مدار رله کم

P0948 P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High پمپ هیدرولیک مدار رله بالا

P0949 P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete خودکار تبدیل تطبیقی کتابچه راهنمای یادگیری کامل نیست

P0950 P0950 Auto Shift Manual Control Circuit خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل

P0951 P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance خودکار تبدیل کتابچه راهنمای کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0952 P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل کم

P0953 P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل بالا

P0954 P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل متناوب

P0955 P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه

P0956 P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance خودکار کتابچه راهنمای نحوه تبدیل برد مدار / عملکرد

P0957 P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه کم

P0958 P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه بالا

P0959 P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent خودکار تبدیل کتابچه راهنمای نحوه مدار متناوب

P0960 P0960 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل / باز کردن

P0961 P0961 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0962 P0962 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل کم

P0963 P0963 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل بالا

P0964 P0964 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل / باز کردن

P0965 P0965 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0966 P0966 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل کم

P0967 P0967 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل بالا

P0968 P0968 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل / باز کردن

P0969 P0969 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0970 P0970 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل کم

P0971 P0971 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل بالا

P0972 P0972 Shift Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0973 P0973 Shift Solenoid "A" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل کم

P0974 P0974 Shift Solenoid "A" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل بالا

P0975 P0975 Shift Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0976 P0976 Shift Solenoid "B" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل کم

P0977 P0977 Shift Solenoid "B" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل بالا

P0978 P0978 Shift Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0979 P0979 Shift Solenoid "C" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل کم

P0980 P0980 Shift Solenoid "C" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل بالا

P0981 P0981 Shift Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance مارپیچ کهربایی تبدیل "د" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0982 P0982 Shift Solenoid "D" Control Circuit Low مارپیچ کهربایی تبدیل "د" مدار کنترل کم

P0983 P0983 Shift Solenoid "D" Control Circuit High مارپیچ کهربایی تبدیل "د" مدار کنترل بالا

P0984 P0984 Shift Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0985 P0985 Shift Solenoid "E" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" مدار کنترل کم

P0986 P0986 Shift Solenoid "E" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" مدار کنترل بالا

P0987 P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" مدار

P0988 P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" برد مدار / عملکرد

P0989 P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" کم مدار

P0990 P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" بالا مدار

P0991 P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" مدار متناوب

P0992 P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار

P0993 P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" برد مدار / عملکرد

P0994 P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار پایین

P0995 P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار بالا

P0996 P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار متناوب

P0997 P0997 Shift Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "اف" کنترل محدوده مدار / عملکرد

P0998 P0998 Shift Solenoid "F" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "اف" مدار کنترل کم

P0999 P0999 Shift Solenoid "F" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "اف" مدار کنترل بالا

P0A00 P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما

P0A01 P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance موتور الکترونیک Coolant دما سنسور برد مدار / عملکرد

P0A02 P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما کم

P0A03 P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما بالا

P0A04 P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما متناوب

P0A05 P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل / باز کردن

P0A06 P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل کم

P0A07 P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل بالا

P0A08 P0A08 DC/DC Converter Status Circuit دی سی / دی سی مدار تبدیل وضعیت

P0A09 P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input دی سی / دی سی تبدیل وضعیت ورودی مدار پایین

P0A10 P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input دی سی / دی سی تبدیل وضعیت ورودی مدار بالا

P0A11 P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open دی سی / دی سی فعال تبدیل مدار / باز کردن

P0A12 P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low دی سی / دی سی مبدل مدار کم فعال

P0A13 P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High دی سی / دی سی فعال کردن مدار مبدل بالا

P0A14 P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open مدار کنترل موتور کوه / باز کردن

P0A15 P0A15 Engine Mount Control Circuit Low مدار کنترل موتور کوه کم

P0A16 P0A16 Engine Mount Control Circuit High مدار کنترل موتور کوه بالا

P0A17 P0A17 Motor Torque Sensor Circuit مدار سنسور گشتاور موتور

P0A18 P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance موتور گشتاور سنسور برد مدار / عملکرد

P0A19 P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low مدار سنسور گشتاور موتور کم

P0A20 P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High موتور گشتاور مدار سنسور بالا

P0A21 P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent موتور گشتاور سنسور مدار متناوب

P0A22 P0A22 Generator Torque Sensor Circuit ژنراتور مدار سنسور گشتاور

P0A23 P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance ژنراتور سنسور گشتاور برد مدار / عملکرد

P0A24 P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low ژنراتور مدار سنسور گشتاور کم

P0A25 P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High ژنراتور مدار سنسور گشتاور بالا

P0A26 P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent ژنراتور سنسور گشتاور مدار متناوب

P0A27 P0A27 Battery Power Off Circuit قدرت باطری خاموش مدار

P0A28 P0A28 Battery Power Off Circuit Low قدرت باطری خاموش مدار پایین

P0A29 P0A29 Battery Power Off Circuit High قدرت باطری خاموش مدار بالا

P2000 P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold الهه شب دام بهره وری در زیر آستانه

P2001 P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold الهه شب دام بهره وری در زیر آستانه

P2002 P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold ذرات زیر آستانه بهره وری دام

P2003 P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold ذرات زیر آستانه بهره وری دام

P2004 P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open کنترل مصرف دونده گیر منیفولد باز

P2005 P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open کنترل مصرف دونده گیر منیفولد باز

P2006 P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed کنترل مصرف دونده گیر منیفولد بسته

P2007 P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed کنترل مصرف دونده گیر منیفولد بسته

P2008 P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open مصرف منیفولد دونده مدار کنترل / باز کردن

P2009 P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low مصرف منیفولد دونده مدار کنترل کم

P2010 P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High مصرف منیفولد دونده مدار کنترل بالا

P2011 P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open مصرف منیفولد دونده مدار کنترل / باز کردن

P2012 P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low مصرف منیفولد دونده مدار کنترل کم

P2013 P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High مصرف منیفولد دونده مدار کنترل بالا

P2014 P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ

P2015 P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد

P2016 P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم

P2017 P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا

P2018 P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب

P2019 P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ

P2020 P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد

P2*** P2*** Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم

P2022 P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا

P2023 P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب

P2024 P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما

P2025 P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار دما عملکرد سنسور

P2026 P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما ولتاژ پایین

P2027 P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما ولتاژ بالا

P2028 P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما متناوب

P2029 P2029 Fuel Fired Heater Disabled سوخت اخراج بخاری غیر فعال

P2030 P2030 Fuel Fired Heater Performance سوخت اخراج عملکرد بخاری

P2031 P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما

P2032 P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم

P2033 P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا

P2034 P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما

P2035 P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم

P2036 P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا

P2037 P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Reductant تزریق هوا فشار مدار سنسور

P2038 P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance Reductant تزریق فشار هوا برد سنسور مدار / عملکرد

P2039 P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input Reductant تزریق سنسور فشار هوای ورودی مدار پایین

P2040 P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input Reductant تزریق سنسور فشار هوای ورودی مدار بالا

P2041 P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent Reductant تزریق هوا سنسور فشار مدار متناوب

P2042 P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit Reductant مدار سنسور دما

P2043 P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Reductant دما سنسور برد مدار / عملکرد

P2044 P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input Reductant مدار سنسور دما کم ورودی

P2045 P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input Reductant مدار سنسور دما بالا ورودی

P2046 P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent Reductant مدار سنسور دما متناوب

P2047 P2047 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن

P2048 P2048 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم

P2049 P2049 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا

P2050 P2050 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن

P2051 P2051 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم

P2052 P2052 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا

P2053 P2053 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن

P2054 P2054 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم

P2055 P2055 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا

P2056 P2056 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن

P2057 P2057 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم

P2058 P2058 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا

P2059 P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل / باز کردن

P2060 P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل کم

P2061 P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل بالا

P2062 P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open Reductant تامین مدار کنترل / باز کردن

P2063 P2063 Reductant Supply Control Circuit Low Reductant تامین مدار کنترل کم

P2064 P2064 Reductant Supply Control Circuit High Reductant تامین مدار کنترل بالا

P2065 P2065 Fuel Level Sensor "B" Circuit سنسور سطح سوخت "ب" مدار

P2066 P2066 Fuel Level Sensor "B" Performance سنسور سطح سوخت "ب" عملکرد

P2067 P2067 Fuel Level Sensor "B" Circuit Low سنسور سطح سوخت "ب" مدار پایین

P2068 P2068 Fuel Level Sensor "B" Circuit High سنسور سطح سوخت "ب" مدار بالا

P2069 P2069 Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور سطح سوخت "ب" مدار متناوب

P2070 P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open مصرف منیفولد تنظیم (دادگاه نظامی بین المللی) شیر گیر باز

P2071 P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed مصرف منیفولد تنظیم (دادگاه نظامی بین المللی) شیر گیر بسته

P2075 P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ تنظیم

P2076 P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد تنظیم

P2077 P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم تنظیم

P2078 P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا تنظیم

P2079 P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب تنظیم

P2080 P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد

P2081 P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب

P2082 P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد

P2083 P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب

P2084 P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد

P2085 P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب

P2086 P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد

P2087 P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب

P2088 P2088 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل کم

P2089 P2089 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل بالا

P2090 P2090 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل کم

P2091 P2091 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل بالا

P2092 P2092 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل کم

P2093 P2093 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل بالا

P2094 P2094 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل کم

P2095 P2095 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل بالا

P2096 P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت بیش از حد ناب

P2097 P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت خیلی غنی

P2098 P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت بیش از حد ناب

P2099 P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت خیلی غنی

P2100 P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل موتور / باز کردن

P2101 P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل موتور برد مدار / عملکرد

P2102 P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل دور موتور کم

P2103 P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل دور موتور بالا

P2104 P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — اجباری بیکار

P2105 P2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — خاموش کردن موتور اجباری

P2106 P2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — اجباری محدود قدرت

P2107 P2107 Throttle Actuator Control Module Processor جریان بنزین را کنترل خشاب پردازشگر کنترل ماژول

P2108 P2108 Throttle Actuator Control Module Performance جریان بنزین را کنترل خشاب عملکرد کنترل ماژول

P2109 P2109 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "" عملکرد توقف حداقل

P2110 P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — اجباری محدود دور در دقیقه

P2111 P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — باز گیر

P2112 P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — استاک بسته

P2113 P2113 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ب" حداقل عملکرد را متوقف کنید

P2114 P2114 Throttle/Pedal Position Sensor "C" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ج" حداقل عملکرد را متوقف کنید

P2115 P2115 Throttle/Pedal Position Sensor "D" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "د" توقف حداقل عملکرد

P2116 P2116 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "پست" حداقل عملکرد را متوقف کنید

P2117 P2117 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "اف" عملکرد توقف حداقل

P2118 P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب محدوده کنترل جریان موتور / عملکرد

P2119 P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل جریان بنزین را کنترل محدوده بدن / عملکرد

P2120 P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" مدار

P2121 P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" برد مدار / عملکرد

P2122 P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" ورودی مدار پایین

P2123 P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" ورودی مدار بالا

P2124 P2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" مدار متناوب

P2125 P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار

P2126 P2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" برد مدار / عملکرد

P2127 P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار کم ورودی

P2128 P2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار بالا ورودی

P2129 P2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار متناوب

P2130 P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" مدار

P2131 P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Range Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" عملکرد مدار برد

P2132 P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" ورودی مدار پایین

P2133 P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" ورودی مدار بالا

P2134 P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" مدار متناوب

P2135 P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "B" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" / "ب" ولتاژ ارتباط

P2136 P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "C" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" / "ج" ارتباط ولتاژ

P2137 P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" / "C" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" / "ج" ولتاژ ارتباط

P2138 P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "E" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" / "پست" ولتاژ ارتباط

P2139 P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "F" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" / "اف" ارتباط ولتاژ

P2140 P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" / "F" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" / "اف" ولتاژ ارتباط

P2141 P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low گاز خروجی Recirculation جریان بنزین را کنترل مدار کنترل کم

P2142 P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High گاز خروجی مدار کنترل جریان بنزین را کنترل Recirculation بالا

P2143 P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل / باز کردن

P2144 P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل کم

P2145 P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل بالا

P2146 P2146 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "" مدار منبع ولتاژ / باز کردن

P2147 P2147 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین

P2148 P2148 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا

P2149 P2149 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "ب" تامین ولتاژ مدار / باز کردن

P2150 P2150 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "ب" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین

P2151 P2151 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "ب" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا

P2152 P2152 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "ج" تامین ولتاژ مدار / باز کردن

P2153 P2153 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "ج" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین

P2154 P2154 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "ج" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا

P2155 P2155 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "د" مدار منبع ولتاژ / باز کردن

P2156 P2156 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "د" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین

P2157 P2157 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "د" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا

P2158 P2158 Vehicle Speed Sensor "B" سنسور سرعت خودرو "ب"

P2159 P2159 Vehicle Speed Sensor "B" Range/Performance خودرو سنسور سرعت "ب" برد / عملکرد

P2160 P2160 Vehicle Speed Sensor "B" Circuit Low خودرو سنسور سرعت "ب" مدار پایین

P2161 P2161 Vehicle Speed Sensor "B" Intermittent/Erratic خودرو سنسور سرعت "ب" متناوب / نامنظم

P2162 P2162 Vehicle Speed Sensor "A" / "B" Correlation سنسور سرعت خودرو "" / "ب" ارتباط

P2163 P2163 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "" حداکثر عملکرد را متوقف کنید

P2164 P2164 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ب" حداکثر عملکرد را متوقف کنید

P2165 P2165 Throttle/Pedal Position Sensor "C" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ج" حداکثر عملکرد را متوقف کنید

P2166 P2166 Throttle/Pedal Position Sensor "D" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "د" توقف عملکرد حداکثر

P2167 P2167 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "پست" حداکثر عملکرد را متوقف کنید

P2168 P2168 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "اف" توقف عملکرد حداکثر

P2169 P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن

P2170 P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم

P2171 P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا

P2172 P2172 Throttle Actuator Control System - Sudden High Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — ناگهانی جریان هوا بالا شناسایی

P2173 P2173 Throttle Actuator Control System - High Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — شناسایی جریان هوا بالا

P2174 P2174 Throttle Actuator Control System - Sudden Low Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — ناگهانی جریان هوا کم شناسایی

P2175 P2175 Throttle Actuator Control System - Low Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — جریان هوا کم شناسایی

P2176 P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — و موقعیت بیکار یاد نگرفته

P2177 P2177 System Too Lean Off Idle سیستم خیلی ناب خاموش بیکار

P2178 P2178 System Too Rich Off Idle خیلی غنی خاموش بیکار سیستم

P2179 P2179 System Too Lean Off Idle سیستم خیلی ناب خاموش بیکار

P2180 P2180 System Too Rich Off Idle خیلی غنی خاموش بیکار سیستم

P2181 P2181 Cooling System Performance عملکرد سیستم خنک کننده

P2182 P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار

P2183 P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار برد / عملکرد

P2184 P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار پایین

P2185 P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار بالا

P2186 P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار متناوب / نامنظم

P2187 P2187 System Too Lean at Idle خیلی ناب بیکار در سیستم

P2188 P2188 System Too Rich at Idle خیلی غنی در سیستم بیکار

P2189 P2189 System Too Lean at Idle خیلی ناب بیکار در سیستم

P2190 P2190 System Too Rich at Idle خیلی غنی در سیستم بیکار

P2191 P2191 System Too Lean at Higher Load خیلی عالی لین بار در سیستم

P2192 P2192 System Too Rich at Higher Load خیلی غنی در بار عالی سیستم

P2193 P2193 System Too Lean at Higher Load خیلی عالی لین بار در سیستم

P2194 P2194 System Too Rich at Higher Load خیلی غنی در بار عالی سیستم

P2195 P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب

P2196 P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

P2197 P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب

P2198 P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

P2199 P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation مصرف درجه حرارت هوا سنسور 1 / 2 ارتباط

P2200 P2200 NOx Sensor Circuit الهه شب مدار سنسور

P2201 P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance الهه شب سنسور برد مدار / عملکرد

P2202 P2202 NOx Sensor Circuit Low Input الهه شب سنسور ورودی مدار پایین

P2203 P2203 NOx Sensor Circuit High Input الهه شب سنسور ورودی مدار بالا

P2204 P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input الهه شب سنسور ورودی مدار متناوب

P2205 P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری / باز کردن

P2206 P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low الهه شب سنسور بخاری مدار کنترل کم

P2207 P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری بالا

P2208 P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit الهه شب سنسور بخاری مدار حس

P2209 P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance الهه شب سنسور بخاری حس محدوده مدار / عملکرد

P2210 P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input الهه شب سنسور بخاری مدار حس کم ورودی

P2211 P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input الهه شب سنسور بخاری حس ورودی مدار بالا

P2212 P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent الهه شب سنسور بخاری مدار حس متناوب

P2213 P2213 NOx Sensor Circuit الهه شب مدار سنسور

P2214 P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance الهه شب سنسور برد مدار / عملکرد

P2215 P2215 NOx Sensor Circuit Low Input الهه شب سنسور ورودی مدار پایین

P2216 P2216 NOx Sensor Circuit High Input الهه شب سنسور ورودی مدار بالا

P2217 P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input الهه شب سنسور ورودی مدار متناوب

P2218 P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری / باز کردن

P2219 P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low الهه شب سنسور بخاری مدار کنترل کم

P2220 P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری بالا

P2221 P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit الهه شب سنسور بخاری مدار حس

P2222 P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance الهه شب سنسور بخاری حس محدوده مدار / عملکرد

P2223 P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low الهه شب سنسور بخاری مدار حس کم

P2224 P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High الهه شب سنسور بخاری مدار حس بالا

P2225 P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent الهه شب سنسور بخاری مدار حس متناوب

P2226 P2226 Barometric Pressure Circuit فشار سنج مدار فشار

P2227 P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance فشار سنج فشار برد مدار / عملکرد

P2228 P2228 Barometric Pressure Circuit Low فشار سنج مدار فشار پایین

P2229 P2229 Barometric Pressure Circuit High فشار سنج مدار فشار قوی

P2230 P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent فشار سنج فشار مدار متناوب

P2231 P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted

P2232 P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted

P2233 P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted

P2234 P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted

P2235 P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted

P2236 P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted

P2237 P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل مثبت کنونی / باز کردن

P2238 P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی کم

P2239 P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی بالا

P2240 P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل مثبت کنونی / باز کردن

P2241 P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی کم

P2242 P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی بالا

P2243 P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open O2 سنسور مدار ولتاژ مرجع / باز کردن

P2244 P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance O2 سنسور مرجع ولتاژ عملکرد

P2245 P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ پایین

P2246 P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ بالا

P2247 P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open O2 سنسور مدار ولتاژ مرجع / باز کردن

P2248 P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance O2 سنسور مرجع ولتاژ عملکرد

P2249 P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ پایین

P2250 P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ بالا

P2251 P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل منفی کنونی / باز کردن

P2252 P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی کم

P2253 P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی بالا

P2254 P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل منفی کنونی / باز کردن

P2255 P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی کم

P2256 P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی بالا

P2257 P2257 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "" مدار پایین

P2258 P2258 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit High ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "" مدار بالا

P2259 P2259 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit Low ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "ب" مدار پایین

P2260 P2260 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit High ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "ب" مدار بالا

P2261 P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical توربو / سوپر شارژر گذر شیر — مکانیک

P2262 P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected - Mechanical افزایش فشار توربو شناسایی نیست — مکانیک

P2263 P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance توربو / سوپر شارژر افزایش عملکرد سیستم

P2264 P2264 Water in Fuel Sensor Circuit آب در مدار سوخت سنسور

P2265 P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance آب در سوخت محدوده سنسور مدار / عملکرد

P2266 P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low آب در مدار سوخت سنسور کم

P2267 P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High آب در مدار سوخت سنسور بالا

P2268 P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent آب در مدار سوخت سنسور متناوب

P2269 P2269 Water in Fuel Condition آب در سوخت وضعیت

P2270 P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب

P2271 P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

P2272 P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب

P2273 P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

P2274 P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب

P2275 P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

P2276 P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب

P2277 P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

P2278 P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک 1 سنسور 3 / 2 بانک سنسور 3

P2279 P2279 Intake Air System Leak مصرف سیستم نشت هوا

P2280 P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF محدودیت جریان هوا / نشت هوا بین ***** هوا و MAF

P2281 P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body نشت هوا بین MAF و جریان بنزین را کنترل بدن

P2282 P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves نشت هوا بین بدنه دریچه گاز و سوپاپ مصرف

P2283 P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit انژکتور کنترل فشار مدار سنسور

P2284 P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance انژکتور کنترل سنسور فشار محدوده مدار / عملکرد

P2285 P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low انژکتور کنترل فشار مدار سنسور کم

P2286 P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High انژکتور کنترل فشار مدار سنسور بالا

P2287 P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent انژکتور کنترل فشار مدار سنسور متناوب

P2288 P2288 Injector Control Pressure Too High انژکتور کنترل فشار بیش از حد بالا

P2289 P2289 Injector Control Pressure Too High - Engine Off انژکتور کنترل فشار بیش از حد بالا — موتور خاموش

P2290 P2290 Injector Control Pressure Too Low

P2291 Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking

P2292 Injector Control Pressure Erratic

P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance

P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit

P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low

P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High

P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration

P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration

P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible

P2300 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit Low

P2301 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit High

P2302 Ignition Coil "A" Secondary Circuit

P2303 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit Low

P2304 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit High

P2305 Ignition Coil "B" Secondary Circuit

P2306 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit Low

P2307 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit High

P2308 Ignition Coil "C" Secondary Circuit

P2309 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit Low

P2310 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit High

P2311 Ignition Coil "D" Secondary Circuit

P2312 Ignition Coil "E" Primary Control Circuit Low

P2313 Ignition Coil "E" Primary Control Circuit High

P2314 Ignition Coil "E" Secondary Circuit

P2315 Ignition Coil "F" Primary Control Circuit Low

P2316 Ignition Coil "F" Primary Control Circuit High

P2317 Ignition Coil "F" Secondary Circuit

P2318 Ignition Coil "G" Primary Control Circuit Low

P2319 Ignition Coil "G" Primary Control Circuit High

P2320 Ignition Coil "G" Secondary Circuit

P2321 Ignition Coil "H" Primary Control Circuit Low

P2322 Ignition Coil "H" Primary Control Circuit High

P2323 Ignition Coil "H" Secondary Circuit

P2324 Ignition Coil "I" Primary Control Circuit Low

P2325 Ignition Coil "I" Primary Control Circuit High

P2326 Ignition Coil "I" Secondary Circuit

P2327 Ignition Coil "J" Primary Control Circuit Low

P2328 Ignition Coil "J" Primary Control Circuit High

P2329 Ignition Coil "J" Secondary Circuit

P2330 Ignition Coil "K" Primary Control Circuit Low

P2331 Ignition Coil "K" Primary Control Circuit High

P2332 Ignition Coil "K" Secondary Circuit

P2333 Ignition Coil "L" Primary Control Circuit Low

P2334 Ignition Coil "L" Primary Control Circuit High

P2335 Ignition Coil "L" Secondary Circuit

P2336 Cylinder #1 Above Knock Threshold

P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold

P2338 Cylinder #3 Above Knock Threshold

P2339 Cylinder #4 Above Knock Threshold

P2340 Cylinder #5 Above Knock Threshold

P2341 Cylinder #6 Above Knock Threshold

P2342 Cylinder #7 Above Knock Threshold

P2343 Cylinder #8 Above Knock Threshold

P2344 Cylinder #9 Above Knock Threshold

P2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold

P2346 Cylinder #11 Above Knock Threshold

P2347 Cylinder #12 Above Knock Threshold

P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open

P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low

P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High

P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open

P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance

P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low

P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High

P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic

P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit

P2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low

P2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High

P2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance

P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error

P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error

P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3

P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3

P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit / Open

P2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low

P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High

P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open

P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed

P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold

P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold

P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open

P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low

P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High

P2428 Exhaust Gas Temperature Too High

P2429 Exhaust Gas Temperature Too High

P2430 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit

P2431 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2432 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low

P2433 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High

P2434 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2435 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit

P2436 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low

P2438 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High

P2439 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open

P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed

P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open

P2443 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed

P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On

P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off

P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On

P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off

P2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low

P2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High

P2502 Charging System Voltage

P2503 Charging System Voltage Low

P2504 Charging System Voltage High

P2505 ECM/PCM Power Input Signal

P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance

P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low

P2508 ECM/PCM Power Input Signal High

P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent

P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance

P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent

P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open

P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low

P2514 Event Data Recorder Request Circuit High

P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit

P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit Range/Performance

P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit Low

P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit High

P2519 A/C Request "A" Circuit

P2520 A/C Request "A" Circuit Low

P2521 A/C Request "A" Circuit High

P2522 A/C Request "B" Circuit

P2523 A/C Request "B" Circuit Low

P2524 A/C Request "B" Circuit High

P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit

P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low

P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High

P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent

P2530 Ignition Switch Run Position Circuit

P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low

P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High

P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit

P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low

P2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High

P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit

P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low

P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High

P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit

P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance

P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low

P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High

P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent

P2544 Torque Management Request Input Signal "A"

P2545 Torque Management Request Input Signal "A" Range/Performance

P2546 Torque Management Request Input Signal "A" Low

P2547 Torque Management Request Input Signal "A" High

P2548 Torque Management Request Input Signal "B"

P2549 Torque Management Request Input Signal "B" Range/Performance

P2550 Torque Management Request Input Signal "B" Low

P2551 Torque Management Request Input Signal "B" High

P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit

P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance

P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low

P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High

P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit

P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low

P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High

P2560 Engine Coolant Level Low

P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination

P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit

P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance

P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low

P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High

P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent

P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit

P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low

P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High

P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit

P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance

P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low

P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High

P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold

P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open

P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance

P2602 Coolant Pump Control Circuit Low

P2603 Coolant Pump Control Circuit High

P2604 Intake Air Heater "A" Circuit Range/Performance

P2605 Intake Air Heater "A" Circuit/Open

P2606 Intake Air Heater "B" Circuit Range/Performance

P2607 Intake Air Heater "B" Circuit Low

P2608 Intake Air Heater "B" Circuit High

P2609 Intake Air Heater System Performance

P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance

P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open

P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low

P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High

P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open

P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low

P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High

P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open

P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low

P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High

P2620 Throttle Position Output Circuit/Open

P2621 Throttle Position Output Circuit Low

P2622 Throttle Position Output Circuit High

P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open

P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low

V•H•D, [09.06.16 01:48]

P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High

P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open

P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low

P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High

P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open

P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low

P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High

P2632 Fuel Pump "B" Control Circuit /Open

P2633 Fuel Pump "B" Control Circuit Low

P2634 Fuel Pump "B" Control Circuit High

P2635 Fuel Pump "A" Low Flow / Performance

P2636 Fuel Pump "B" Low Flow / Performance

P2637 Torque Management Feedback Signal "A"

P2638 Torque Management Feedback Signal "A" Range/Performance

P2639 Torque Management Feedback Signal "A" Low

P2640 Torque Management Feedback Signal "A" High

P2641 Torque Management Feedback Signal "B"

P2642 Torque Management Feedback Signal "B" Range/Performance

P2643 Torque Management Feedback Signal "B" Low

P2644 Torque Management Feedback Signal "B" High

P2645 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2646 "A" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2647 "A" Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2648 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2649 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2650 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2651 "B" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2652 "B" Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2653 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2654 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2655 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2656 "A" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2657 "A" Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2658 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2659 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2660 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2661 "B" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2662 "B" Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2663 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2664 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2665 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit/Open

P2666 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit Low

P2667 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit High

P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit

P2669 Actuator Supply Voltage "B" Circuit /Open

P2670 Actuator Supply Voltage "B" Circuit Low

P2671 Actuator Supply Voltage "B" Circuit High

P2700 Transmission Friction Element "A" Apply Time Range/Performance

P2701 Transmission Friction Element "B" Apply Time Range/Performance

P2702 Transmission Friction Element "C" Apply Time Range/Performance

P2703 Transmission Friction Element "D" Apply Time Range/Performance

P2704 Transmission Friction Element "E" Apply Time Range/Performance

P2705 Transmission Friction Element "F" Apply Time Range/Performance

P2706 Shift Solenoid "F"

P2707 Shift Solenoid "F" Performance or Stuck Off

P2708 Shift Solenoid "F" Stuck On

P2709 Shift Solenoid "F" Electrical

P2710 Shift Solenoid "F" Intermittent

P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement

P2712 Hydraulic Power Unit Leakage

P2713 Pressure Control Solenoid "D"

P2714 Pressure Control Solenoid "D" Performance or Stuck Off

P2715 Pressure Control Solenoid "D" Stuck On

P2716 Pressure Control Solenoid "D" Electrical

P2717 Pressure Control Solenoid "D" Intermittent

P2718 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit / Open

P2719 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance

P2720 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Low

P2721 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit High

P2722 Pressure Control Solenoid "E"

P2723 Pressure Control Solenoid "E" Performance or Stuck Off

P2724 Pressure Control Solenoid "E" Stuck On

P2725 Pressure Control Solenoid "E" Electrical

P2726 Pressure Control Solenoid "E" Intermittent

P2727 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit / Open

P2728 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance

P2729 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Low

P2730 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit High

P2731 Pressure Control Solenoid "F"

P2732 Pressure Control Solenoid "F" Performance or Stuck Off

P2733 Pressure Control Solenoid "F" Stuck On

P2734 Pressure Control Solenoid "F" Electrical

P2735 Pressure Control Solenoid "F" Intermittent

P2736 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit/Open

P2737 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance

P2738 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Low

P2739 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit High

P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit"

P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Range Performance

P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Low

P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit High

P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Intermittent

P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit

P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance

P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit No Signal

P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Intermittent

P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit

P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit Range/Performance

P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit No Signal

P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit Intermittent

P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open

P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low

P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High

P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid

P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off

P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On

P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical

P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent

P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open

V•H•D, [09.06.16 01:50]

P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance

P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High

P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low

P2765 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit

P2766 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance

P2767 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit No Signal

P2768 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Intermittent

P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low

P2770 Torque Converter Clutch Circuit High

P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit

P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance

P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low

P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High

P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance

P2776 Upshift Switch Circuit Low

P2777 Upshift Switch Circuit High

P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance

P2780 Downshift Switch Circuit Low

P2781 Downshift Switch Circuit High

P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2783 Torque Converter Temperature Too High

P2784 Input/Turbine Speed Sensor "A"/"B" Correlation

P2785 Clutch Actuator Temperature Too High

P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High

P2787 Clutch Temperature Too High

P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit

P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit

P2790 Gate Select Direction Circuit

P2791 Gate Select Direction Circuit Low

P2792 Gate Select Direction Circuit High

P2793 Gear Shift Direction Circuit

P2794 Gear Shift Direction Circuit Low

P2795 Gear Shift Direction Circuit High

P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance

P2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance

P2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance

P2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance

P2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance

P2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance

P3400 Cylinder Deactivation System

P3401 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3402 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3403 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3404 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance

P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High

P3409 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3410 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3411 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3412 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance

P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High

P3417 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3418 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3419 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3420 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance

P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High

P3425 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3426 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3427 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3428 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance

P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High

P3433 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3434 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3435 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3436 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance

P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High

P3441 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3442 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3443 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3444 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance

P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High

P3449 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3450 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3451 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3452 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance

P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High

P3457 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3458 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3459 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3460 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance

P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High

P3465 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3466 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3467 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3468 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance

P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High

P3473 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3474 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3475 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3476 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance

P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High

P3481 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3482 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3483 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3484 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance

P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High

P3489 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3490 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3491 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3492 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance

P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High

P3497 Cylinder Deactivation System

---------------------------------------------------------------------- تهیه و تنظیم: واحد فنی و مهندسی شرکت رایان صنعت

P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction

P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem

P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input

P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input

P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent

P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem

P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input

P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input

P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction

P0110 IAT Circuit Malfunction

P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input

P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input

P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent

P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input

P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input

P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input

P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;

P0125 ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control

P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

P0128 Coolant Thermostat Malfunction

P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)

P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)

P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)

P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)

P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)

P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)

P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)

P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)

P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)

P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)

P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)

P0171 Fuel Trim System Lean (Bank 1)

P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)

P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)

P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)

P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction

P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input

P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input

P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction

P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input

P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input

P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction

P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input

P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input

P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input

P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input

P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction

P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low

P0198 Engine Oil Temperature Sensor High

P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

P0200 Injector Circuit Malfunction

P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1

P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2

P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3

P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4

P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5

P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6

P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7

P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8

P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9

P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10

P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11

P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12

P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction

P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction

P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction

P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction

P0217 Engine Overtemp Condition

P0218 Transmission Over Temperature Condition

P0219 Engine Overspeed Condition

P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction

P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low

P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High

P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234 Engine Overboost Condition

P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction

P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low

P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High

P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction

P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low

P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High

P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)

P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)

P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault

P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected

P0302 Cylinder 2 Misfire Detected

P0303 Cylinder 3 Misfire Detected

P0304 Cylinder 4 Misfire Detected

P0305 Cylinder 5 Misfire Detected

P0306 Cylinder 6 Misfire Detected

P0307 Cylinder 7 Misfire Detected

P0308 Cylinder 8 Misfire Detected

P0309 Cylinder 9 Misfire Detected

P0310 Cylinder 10 Misfire Detected

P0311 Cylinder 11 Misfire Detected

P0312 Cylinder 12 Misfire Detected

P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)

P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction

P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input

P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input

P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction

P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance

P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input

P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction

P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction

P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance

P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0410 Secondary Air Injection System Malfunction

P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction

P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction

P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)

P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)

P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)

P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)

P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)

P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)

P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction

P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction

P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction

P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction

P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction

P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input

P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction

P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance

P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input

P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input

P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input

P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction

P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

P0472 Exhaust Pressure Sensor Low

P0473 Exhaust Pressure Sensor High

P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent

P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478 Exhaust Pressure Control Valve High

P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction

P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction

P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction

P0484 Cooling Fan Circuit Over Current

P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction

P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance

P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input

P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High

P0505 Idle Control System Malfunction

P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected

P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected

P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction

P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction

P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage

P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage

P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input

P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input

P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss

P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input

P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input

P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0560 System Voltage Malfunction

P0561 System Voltage Unstable

P0562 System Voltage Low

P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)

P0563 System Voltage High

P0565 Cruise Control On Signal Malfunction

P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction

P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction

P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction

P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction

P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction

P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction

P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low

P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High

P0574 Cruise Control Related Malfunction

P0575 Cruise Control Related Malfunction

P0576 Cruise Control Related Malfunction

P0577 Cruise Control Related Malfunction

P0578 Cruise Control Related Malfunction

P0579 Cruise Control Related Malfunction

P0580 Cruise Control Related Malfunction

P0600 Serial Communication Link Malfunction

P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)

P0602 Control Module Programming Error

P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error

P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error

P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error

P0606 PCM Processor Fault

P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction

P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction

P0620 Generator Control Circuit Malfunction

P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction

P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction

P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction

P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction

P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion

P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction

P0700 Transmission Control System Malfunction

P0701 Transmission Control System Range/Performance

P0702 Transmission Control System Electrical

P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction

P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction

P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)

P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance

P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input

P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input

P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent

P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction

P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input

P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input

P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction

P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal

P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent

P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low

P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction

P0721 Output Speed Sensor Range/Performance

P0722 Output Speed Sensor No Signal

P0723 Output Speed Sensor Intermittent

P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High

P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction

P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal

P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0730 Incorrect Gear Ratio

P0731 Gear 1 Incorrect ratio

P0732 Gear 2 Incorrect ratio

P0733 Gear 3 Incorrect ratio

P0734 Gear 4 Incorrect ratio

P0735 Gear 5 Incorrect ratio

P0736 Reverse incorrect gear ratio

P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction

P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off

P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On

P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical

P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent

P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction

P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off

P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On

P0748 Pressure Control Solenoid Electrical

P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent

P0750 Shift Solenoid A Malfunction

P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/ 1-2 Shift Solenoid Valve Performance

P0752 Shift Solenoid A Stuck On

P0753 Shift Solenoid A Electrical/ 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0754 Shift Solenoid A Intermittent

P0755 Shift Solenoid B Malfunction

P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/ 2-3 Shift Solenoid Valve Performance

P0757 Shift Solenoid B Stuck On

P0758 Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0759 Shift Solenoid B Intermittent

P0760 Shift Solenoid C Malfunction

P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off

P0762 Shift Solenoid C Stuck On

P0763 Shift Solenoid C Electrical

P0764 Shift Solenoid C Intermittent

P0765 Shift Solenoid D Malfunction

P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off

P0767 Shift Solenoid D Stuck On

P0768 Shift Solenoid D Electrical

P0769 Shift Solenoid D Intermittent

P0770 Shift Solenoid E Malfunction

P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off

P0772 Shift Solenoid E Stuck On

P0773 Shift Solenoid E Electrical

P0774 Shift Solenoid E Intermittent

P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction

P0776 Pressure Control Solenoid B Performance

P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On

P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical

P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent

P0780 Shift Malfunction

P0781 1-2 Shift Malfunction

P0782 2-3 Shift Malfunction

P0783 3-4 Shift Malfunction

P0784 4-5 Shift Malfunction

P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance

P0787 Shift/Timing Solenoid Low

P0788 Shift/Timing Solenoid High

P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent

P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction

P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction

P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction

P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction

P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete

P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted

P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected

P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected

P1104 MAF Ground Malfunction

P1105 Dual Alternator Upper Fault

P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit

Intermittent High Voltage

P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction

P1109 IAT - B Sensor Intermittent

P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short

P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1113 IAT Sensor Open/Short

P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage /IATB Circuit Low Input

P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IATB Circuit

High Input

P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range

P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent

P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input

P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input

P1120 Throttle position sensor out of range

P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected

P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range

P1125 Throttle position sensor intermittent

P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction

P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor

P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped

P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped

P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit

P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean

P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich

P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1

P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1

P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent

P1136 Fan Control Circuit Malfunction

P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean

P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich

P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction

P1140 Water In Fuel Condition

P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction

P1142 Fuel Restriction Condition

P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance

P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction

P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit

P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean

P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich

P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean

P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich

P1155 Alternative Fuel Controller

P1156 Fuel Select Switch Malfunction

P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean

P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich

P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction

P1167 Invalid Test,throttle not depressed

P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure

P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure

P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault

P1171 Rotor Sensor Fault

P1172 Rotor Control Fault

P1173 Rotor Calibration Fault

P1174 Cam Sensor Fault

P1175 Cam Control Fault

P1176 Cam Calibration Fault

P1177 Synchronization Fault

P1178 ( open )

P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low

P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High

P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction

P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction

P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range

P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High

P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low

P1187 Variant Selection

P1188 Calibration Memory Fault

P1189 Pump Speed Signal Fault

P1190 Calibration Resistor Out Of Range

P1191 Key Line Voltage

P1192 Voltage External

P1193 EGR Drive Overcurrent

P1194 ECU A/D Converter

P1195 SCP HBCC Failed To Initialize

P1196 Key Off Voltage High

P1197 Key Off Voltage Low

P1198 Pump Rotor Control Underfueling

P1199 Fuel Level Input Circuit Low

P1200 Injector Control Circuit

P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1

P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2

P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3

P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4

P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5

P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6

P1209 Injector Control Pressure System Fault

P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level

P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired

P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank

P1213 Start Injector Circuit Malfunction

P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent

P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input

P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input

P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent

P1218 CID High

P1219 CID Low

P1220 Series Throttle Control System Malfunction

P1221 Traction Control System Malfunction

P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction

P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input

P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range

P1225 Needle Lift Sensor Malfunction

P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction

P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)

P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)

P1229 Intercooler Pump Driver Fault

P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction

P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed

P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction

P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line

P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line

P1235 Fuel Pump Control Out Of Range

P1236 Fuel Pump Control Out Of Range

P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault

P1240 Sensor Power Supply Malfunction

P1241 Sensor Power Supply Low Input

P1242 Sensor Power Supply High Input

P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault

P1244 Alternator Load Input Failed High

P1245 Alternator Load Input Failed Low

P1246 Alternator Load Input Failed

P1247 Turbo Boost Pressure Low

P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected

P1249 Wastegate Control Valve Performance

P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction

P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction

P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High

P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low

P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High

P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low

P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS

P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS

P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2

P1259 Immobilizer to PCM Signal Error

P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed

P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short

P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short

P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short

P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short

P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short

P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short

P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short

P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short

P1269 Immobilizer Code Not Programmed

P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached

P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open

P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open

P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open

P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open

P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open

P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open

P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open

P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open

P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low

P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High

P1282 Excessive Injection Control Pressure

P1283 IPR Circuit Failure

P1284 Aborted KOER - ICP Failure

P1285 Cylinder head over temp sensed

P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected

P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected

P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range

P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input

P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1

P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2

P1293 Injector High Side Open - Bank 1

P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached

P1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts

P1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts

P1297 Injector High Sides Shorted Together

P1298 IDM Failure

P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active

P1300 Boost Calibration Fault

P1301 Boost Calibration High

P1302 Boost Calibration Low

P1303 EGR Calibration Fault

P1304 EGR Calibration High

P1305 EGR Calibration Low

P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault

P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault

P1308 A/C Clutch Circuit Fault

P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault

P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1

P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2

P1315 Persistent Misfire

P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected

P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated

P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance

P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance

P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position-Camshaft Position

Correlation

P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction

P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance

P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low

P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High

P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor

P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage

P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction

P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction

P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction

P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction

P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction

P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage

P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction

P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction

P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure

P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure

P1366 Ignition Spare

P1367 Ignition Spare

P1368 Ignition Spare

P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure

P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test

P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault

P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault

P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault

P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault

P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault

P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault

P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available

P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected-No Communication with

BCM

P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)

P1384 VVT Solenoid A Malfunction

P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction

P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)

P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)

P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input

P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range

P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)

P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)

P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)

P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)

P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)

P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)

P1397 System Voltage Out Of Self Test Range

P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input

P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input

P1400 DPFE Circuit Low Input

P1401 DPFE Circuit High Input

P1402 EGR Metering Orifice Restricted

P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed

P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance

P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged

P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance

P1407 EGR No Flow Detected

P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range

P1409 EVR Control Circuit Malfunction

P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected

P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input

P1414 SAI System Monitor Circuit High Input

P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1

P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2

P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction

P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction

P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction

P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure

P1421 Catalyst Damage

P1422 EGI Temperature Sensor Failure

P1423 EGI Functionality Test Failed

P1424 EGI Glow Plug Primary Failure

P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure

P1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of Range

P1427 EGI Mini - MAF Failed Short Circuit

P1428 EGI Mini - MAF Failed Open Circuit

P1429 Electric Air Pump Primary Failure

P1430 Electric Air Pump Secondary Failure

P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low

P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High

P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance

P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low

P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High

P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance

P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction

P1440 Purge Valve Stuck Open

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only

P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected

P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve

P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input

P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction

P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault

P1448 ELC System 2 Fault

P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction

P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum

P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit

P1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank

P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction

P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction

P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)

P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank

P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit

P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low

P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high

P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change

P1464 A/C Demand Out of Self Test Range

P1465 A/C Relay Circuit Malfunction

P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction

P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction

P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault

P1469 Low A/C Cycling Period

P1470 A/C Cycling Period Too Short

P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)

P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)

P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off

P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction

P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction

P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction

P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction

P1478 Cooling Fan Driver Fault

P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction

P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On

P1481 Fan Secondary Low With High Fan On

P1482 SCP

P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent

P1484 Open Power To Ground VCRM

P1485 EGRV Circuit Malfunction

P1486 EGRA Circuit Malfunction

P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction

P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction

P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction

P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction

P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction

P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction

P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction

P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent

P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range

P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction

P1503 Auxillary Speed Sensor Fault

P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction

P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip

P1506 Idle Air Control Overspeed Error

P1507 Idle Air Control Underspeed Error

P1508 Idle Control System Circuit Open

P1509 Idle Control System Circuit Shorted

P1510 Idle Signal Circuit Malfunction

P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction

P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed

P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed

P1514 High Load Neutral/Drive Fault

P1515 Electric Current Circuit Malfunction

P1516 IMRC Input Error (Bank 1)

P1517 IMRC Input Error (Bank 2)

P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)

P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)

P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction

P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction

P1524 Variable Intake Solenoid System

P1525 Air Bypass Valve System

P1526 Air Bypass System

P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction

P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction

P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction

P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction

P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement

P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1533 AAI Circuit Malfunction

P1534 Inertia Switch Activated

P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance

P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure

P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open

P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open

P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent

P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction

P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1550 PSPS Out Of Self Test Range

P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High

P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low

P1567 Speed Control Output Circuit Continuity

P1568 Speed Control Unable to Hold Speed

P1571 Brake Switch Malfunction

P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction

P1573 Throttle Position Not Available

P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1575 Pedal Position Out of Self Test Range

P1576 Pedal Position Not Available

P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1578 ETC Power Less Than Demand

P1579 ETC In Power Limiting Mode

P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override

P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction

P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available

P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable

P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction

P1585 Throttle Control Unit Malfunction

P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction

P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction

P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring

P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle

P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit

P1601 ECM/TCM Serial Communication Error

P1602 Immobilizer/ECM Communication Error

P1603 EEPROM Malfunction

P1604 Code Word Unregestered

P1605 Keep Alive Memory Test Failure

P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction

P1607 MIL O/P Circuit Malfunction

P1608 Internal ECM Malfunction

P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault

P1610 SBDS Interactive Codes

P1611 SBDS Interactive Codes

P1612 SBDS Interactive Codes

P1613 SBDS Interactive Codes

P1614 SBDS Interactive Codes

P1615 SBDS Interactive Codes

P1616 SBDS Interactive Codes

P1617 SBDS Interactive Codes

P1618 SBDS Interactive Codes

P1619 SBDS Interactive Codes

P1620 SBDS Interactive Codes

P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match

P1622 Immobilizer ID Does Not Match

P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure

P1624 Anti Theft System

P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction

P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit

Malfuction

P1627 Module Supply Voltage Out Of Range

P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction

P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction

P1630 Internal Vref Malfunction

P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)

P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction

P1633 KAM Voltage Too Low

P1634 Data Output Link Circuit Failure

P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range

P1636 Inductive Signature Chip Communication Error

P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction

P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction

P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed

P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module

P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure

P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input

P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input

P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction

P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction

P1650 PSP Switch Out of Self Test Range

P1651 PSP Switch Input Malfunction

P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On

P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction

P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction

P1655 Starter Disable Circuit Malfunction

P1660 Output Circuit Check Signal High

P1661 Output Circuit Check Signal Low

P1662 IDM_EN Circuit Failure

P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction

P1667 CI Circuit Malfunction

P1668 PCM - IDM Communications Error

P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected

P1680 Metering Oil Pump Malfunction

P1681 Metering Oil Pump Malfunction

P1682 Metering Oil Pump Malfunction

P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction

P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction

P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction

P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction

P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)

P1701 Reverse Engagement Error

P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction

P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range

P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO/KOER

P1705 Not in P or N During KOEO / KOER

P1706 High Vehicle Speed Observed in Park

P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present

P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction

P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range

P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range

P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction

P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value

P1714 SSA Inductive Signature Malfunction

P1715 SSB Inductive Signature Malfunction

P1716 SSC Inductive Signature Malfunction

P1717 SSD Inductive Signature Malfunction

P1718 TFT Sensor In Range Failure High

P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction

P1721 Gear 1 Incorrect Ratio

P1722 Gear 2 Incorrect Ratio

P1723 Gear 3 incorrect Ratio

P1724 Gear 4 Incorrect Ratio

P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test

P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test

P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction

P1728 Transmission Slip Error

P1729 4x4 Low Switch Error

P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5

P1731 1-2 Shift Malfunction

P1732 2-3 Shift Malfunction

P1733 3-4 Shift Malfunction

P1734 Gear Control Malfunction

P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction

P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction

P1737 Lockup Solenoid System

P1738 Shift Time Error

P1739 Slip Solenoid System

P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction

P1741 Torque Converter Clutch Control Error

P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On

P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On

P1744 Torque Converter Clutch System Performance

P1745 Line Pressure Solenoid System

P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit

P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

P1748 EPC Malfunction

P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low

P1751 Shift Solenoid A Performance

P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction

P1756 Shift Solenoid B Performance

P1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

P1761 Shift Solenoid C Performance

P1762 Overdrive Band Failed Off

P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction

P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction

P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction

P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault

P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1775 Transmission System MIL Fault

P1776 Ignition Retard Request Duration Fault

P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault

P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction

P1779 TCIL Circuit Malfunction

P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range

P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range

P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range

P1783 Transmission Overtemperature Condition

P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse

P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second

P1786 3-2 Downshift Error

P1787 2-1 Downshift Error

P1788 Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit

P1789 Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit

P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction

P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction

P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction

P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction

P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction

P1795 Idle Switch Circuit Malfunction

P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction

P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction

P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction

P1799 Hold Switch Circuit Malfunction

P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure

P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit

P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery

P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground

P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure

P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit

P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery

P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground

P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure

P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit

P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery

P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground

P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure

P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit

P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery

P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground

P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure

P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit

P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery

تهیه و تنظیم: واحد فنی مهندسی شرکت رایان صنعت

*کپی با ذکر منبع بلامانع است*


پروژه دیاگ